piątek, 9 lutego 2018


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 27 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Graduate Student Award. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, którzy planują podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu mozliwe jest uzyskanie trwającego 9-10 miesięcy stypendium. 

W roku akademickim 2019/2020 wysokość stypendium - przeznaczonego w pierwszej kolejności na koszty utrzymania stypendysty - nie może przekroczyć 47 000 dolarów. Stypendium może również obejmować:
  • Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (zależnie od dostępnych środków).
  • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA.
  • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA.
  • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach.
O stypendium Graduate Student Award mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta).
  • Posiadają co najmniej stopień bachelor (licencjata/inżyniera, jeśli studia były ukończone w Polsce) w momencie składania aplikacji o stypendium lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu.
  • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
  • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
  • Spełniają wymogi formalne wizy J-1
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom