wtorek, 6 lutego 2018


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 30 maja 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Czas trwania stypendium może wynosić do czterech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest pokrycie następujących kosztów:
  • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA - 1 500 USD;
  • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
  • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA - 1 300 USD;
  • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego - 300 USD;
  • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu - 250 USD za każą osobę.
 O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
  • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, a jeśli mają stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami;
  • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat;
  • Są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce;
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
Strona internetowa konkursu Fulbright Senior AwardPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom