czwartek, 1 lutego 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W dniu 30 stycznia 2018 r. ustanowiony został program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Regionalna Inicjatywa Doskonałości. W ramach programu najlepsze uczelnie regionalne będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości nawet 100 mln zł rocznie.

Celem programu są:
 • podniesienie poziomu badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, w tym przez zwiększenie:
  • liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu,
  • liczby monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach,
  • liczby patentów na wynalazki, w szczególności udzielonych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty),
  • liczby wybitnych i uznanych w skali międzynarodowej dzieł artystycznych,
  • wysokości środków finansowych przyznanych w trybie konkursowym na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe albo na działalność artystyczną przez instytucje krajowe, zagraniczne lub organizacje międzynarodowe;
 • zwiększenie znaczenia prowadzonych w polskich uczelniach badań naukowych i prac rozwojowych lub uprawianej w polskich uczelniach twórczości artystycznej w międzynarodowym środowisku naukowym lub artystycznym; 
 • zwiększenie wpływu badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach; 
 • wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi ukierunkowanymi na podniesienie jakości kształcenia na kierunkach studiów. 
Zgodnie z założeniami realizacja programu powinna przyczynić się do intensywnego rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub artystycznych albo dziedzinach nauki lub sztuki, w których nie wyodrębnia się dyscyplin. 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom