środa, 21 marca 2018


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Fundamenty. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie od 500 tys. zł do 1,8 mln zł. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.

Celem konkursu jest przygotowanie kompendiów takich jak: słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map, bibliografie, etc. prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:
 • przyczyniające się do opracowania syntetycznych ujęć problematyki dziejów Polski w perspektywie odzyskanie niepodległości;
 • podejmujące przedstawioną problematykę w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;
 • tworzące nową jakość naukową w zakresie prezentowania  wiedzy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości oraz przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych;
 • upowszechniające powyższą problematykę w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych.
W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty nowych kompendiów wiedzy koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:
 • historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
 • historia społeczna, gospodarki, kultury;
 • historia wojskowości, w tym historia powstań i konspiracji niepodległościowej;
 • historia idei, z uwzględnieniem myśli filozoficznej, społecznej, politycznej (w tym emigracyjnej), kulturalnej, literackiej i artystycznej;
 • organizacje niepodległościowe, partie polityczne, organizacje społeczno-polityczne, religijne, spółdzielcze;
 • Kościoły, ich rola i działalność;
 • polityka wewnętrzna i zewnętrzna odrodzonej Rzeczypospolitej;
 • problematyka gospodarcza i społeczna;
 • problematyka oświatowa, kulturalna, artystyczna, obyczajowa, sportowa;
 • problematyka wyznaniowa, językowa, artystyczna oraz narodowościowa  ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stosunków polsko-żydowskich;
 • piśmiennictwo, literatura, sztuka, w tym muzyka, historia kultury materialnej oraz historia tych zjawisk;
 • losy ludzi, biografie oraz historia instytucji;
 • nauka - jej osiągnięcia, instytucje i przedstawiciele.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom