czwartek, 8 marca 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo

Do 5 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu stypendialnego im. Stefana Banacha na rok akademicki 2018/2019. Program skierowany jest do jest do obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz Krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan), którzy chcą podjąć studia II stopnia w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych,  rolniczych leśnych i weterynaryjnych.. W obecnym naborze budżet programu wynosi 1,4 mln zł.

Miesięczna stawka stypendium wynosi 1 500 zł.

Organizatorzy precyzują, że wnioski mogą składać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • są obywatelami jednego z następujących państw: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan;
  • nie posiadają pozwolenia na pobyt stały w Polsce;
  • są absolwentami studiów I stopnia (studia ukończone nie wcześniej niż w roku akademickim 2015/16) lub studentami ostatniego roku studiów I stopnia w roku akademickim 2017/2018 prowadzonych w obszarach nauk tj.; ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju, w którym został wydany dyplom, są absolwentami studiów II stopnia (ukończone w 2017 lub 2018 roku) lub studentami ostatniego roku studiów II stopnia w roku akademickim 2017/2018 prowadzonych w wymienionych obszarach nauk; ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • znają język polski na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce. W przypadku osób, które nie ukończyły studiów I stopnia w Polsce, znajomość języka polskiego na poziomie B1 poświadczona dokumentem (np.: zaświadczenie).
  • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (wydane nie wcześniej niż 1 września 2017 r.).Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom