czwartek, 26 kwietnia 2018


Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - logo
Do 6 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do XI edycji programu wakacyjnych staży studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Program bezpłatnych staży adresowany jest do absolwentów szkoły średniej, posiadających obywatelstwo polskie i studiujących na uczelni wyższej na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanych przez BBN.

Zgodnie z informacjami organizatorów kandydaci na stażystów powinni:
  • w dniu składania aplikacji mieć ukończony przynajmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • legitymować się średnią ocen w toku dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,0 (BBN może zwrócić się z prośbą do kandydata o udokumentowanie średniej ocen za okres poprzedzający składanie aplikacji, np. poprzez okazanie indeksu),
  • posiadać predyspozycje i zainteresowania z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
  • w dniu rozpoczęcia stażu nie mieć ukończonych 30 lat.
Staże będą odbywały się w następujących komórkach organizacyjnych BBN:
  • w Departamencie Analiz Strategicznych BBN,
  • w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN,
  • w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN,
  • w Archiwum BBN.
Szczegółowe informacje o naborze zgłoszeń można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom