wtorek, 3 kwietnia 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Najlepsi z najlepszych! 3.0. - wsparcie dla studentów w międzynarodowych zmaganiach. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach lub konferencji. Budżet programu wynosi 12 355 230 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • jest studentem I/II stopnia uczelni, która składa ofertę;
  • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego);
  • posiada opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym.
Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy oraz wykraczać poza dzień 31 maja 2019 r. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
  • 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.
Strona internetowa konkursu Najlepsi z najlepszych! 3.0.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom