poniedziałek, 16 kwietnia 2018


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -  logo
Od 8 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 2.4 "Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji" Poddziałania 2.4.1 "Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż Granty dla Seal of excellence" w ramach II osi priorytetowej: "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I"  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Budżet konkursu wynosi 3,87 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
O powierzenie grantu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz przedsiębiorcy, którzy uzyskali Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, a ich potencjał do realizacji projektu jest nie mniejszy niż podmiotu, który uzyskał Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, pod warunkiem, że na realizację projektu, który otrzymał Seal of Excellence w 1 Fazie Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, nie uzyskano dofinansowania ze źródeł publicznych, ani nie złożono wniosku do 2 Fazy Instrumentu MŚP w ramach programu Horyzont 2020 w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom