środa, 23 maja 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 22 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na wsparcie badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego długoterminowe cele i założenia planu rozwoju uczelni mają obejmować działania służące:
 • podniesieniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni, w tym przez zwiększenie:
  • liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych, o wysokich wskaźnikach cytowań w poszczególnych dyscyplinach naukowych,
  • liczby patentów na wynalazki udzielonych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty),
  • uzyskiwanych środków finansowych przyznawanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe na realizację projektów badawczych  – w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych o dużym potencjale wzrostu, w których uczelnia planuje rozwijać działalność naukową, zwanych dalej "priorytetowymi obszarami badawczymi;
 • wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych;
 • podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, w tym mając na uwadze potrzebę skutecznego konkurowania o przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów na studia, także z zagranicy;
 • przygotowaniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni;
 • podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym wprowadzeniu zmian organizacyjnych, mając na uwadze potrzebę podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są uczelnie akademickie, w których w dniu upływu terminu składania wniosków w konkursie:
 • co najmniej:
  • połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach nauki lub sztuki, albo
  • 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki;
 • żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie posiada kategorii naukowej C;
 • żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom