wtorek, 31 lipca 2018


Fundacja Orlen Dar Serca - logo
Do 8 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu w programie stypendialnym Bona Fide. Konkurs adresowany jest do kandydatów, którzy zakwalifikowali się na studia II stopnia na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych z tzw. listy szanghajskiej. Wysokość stypendium może wynieść do 200 000 zł brutto.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Program Stypendialny "Bona Fide" skierowany do studentów, którzy kształcą się na najlepszych zagranicznych uczelniach wyższych i łączą swoją zawodową przyszłość z polskim sektorem publicznym. Celem Programu jest wsparcie wybitnych polskich studentów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami wzmocnią polskie przedsiębiorstwa. 
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • posiadają obywatelstwo polskie;
  • zakwalifikowali się na studia II lub III stopnia na kierunkach: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub im pokrewnych, prowadzone na jednej z Uczelni, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i planują je podjąć;
  • nie są wspierani finansowo przez inną instytucję lub organizację pozarządową w zakresie zbieżnym z niniejszym stypendium;
  • deklarują chęć powrotu do Polski i zgadzają się na powrót nie później niż dwa lata po ukończeniu studiów. W sytuacji gdy po ukończeniu studiów Stypendysta podejmie pracę lub staż w zagranicznych instytucjach administracji publicznej i udokumentuje ten fakt przed Organizatorem, okres ten może zostać wydłużony do 4 (czterech) lat;
  • podejmą pracę w jednej ze Spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w administracji publicznej, na stanowisku co najmniej specjalisty lub eksperta, w terminie wskazanym w odrębnej Umowie Stypendialnej.
Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie czesnego, w wysokości maksymalnie 200 000 zł brutto, przy czym wysokość wnioskowanego Stypendium powinna być adekwatna do czasu jaki Kandydat jest gotów przepracować w jednej ze Spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w administracji publicznej. Gotowość do pracy, będzie liczona w następujący sposób: 
  • w wymiarze min. 12 miesięcy – 200 000 zł brutto,
  • w wymiarze min. 9 miesięcy – 150 000 zł brutto
  • w wymiarze min. 6 miesięcy – 100 000 zł brutto
  • w wymiarze min. 3 miesiące – 50 000 zł brutto
W roku akademickim 2018/2019 przyznanych zostanie nie więcej niż 10 stypendiów. Organizatorem konkursu jest Fundacja Orlen - Dar Serca.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom