poniedziałek, 30 lipca 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach projektu grantowego Wspieranie procesów konsolidacji uczelni. Celem naboru wniosków jest zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez przyznanie grantu na realizację zadań dotyczących procesu konsolidacji. Budżet konkursu wynosi 122,5 mln zł.

Zgodnie z informacjami MNiSW:
Projekt grantowy pt. "Wspieranie procesów konsolidacji uczelni" zakłada otwarty, ciągły nabór wniosków, który rozpocznie się w dniu ukazania się na stronie internetowej MNiSW zaproszenia do składania wniosków o przyznanie grantu i regulaminu naboru wniosków a zakończy w czerwcu 2021 r., chyba że wcześniej zostaną wyczerpane środki finansowe przeznaczone na ten cel.
Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu realizowanego przez Grantobiorcę jest 1 stycznia 2017 r. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza datę 30 października 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom