czwartek, 19 lipca 2018


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 10 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu OSF https://osf.opi.org.pl.

Do konkursu można zgłaszać projekty, które dotyczą następującej tematyki:
 • Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E
 • Mobilny Punkt Dystrybucyjny Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT)
 • Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej
 • Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy
 • Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych
 • Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego
 • System magazynowania i katalogowania łusek pochodzących z broni legalnie posiadanej na terenie RP przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zintegrowany z bazą danych balistycznych
 • Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień
 • Opracowanie narzędzi pozwalających na analizę wyrafinowanych technicznie przestępstw popełnianych z użyciem szkodliwego oprogramowania
 • Opracowanie laboratorium automatycznej analizy kryminalistycznej wybranych urządzeń elektronicznych i nośników danych
 • Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych
 • Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób
 • System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych
 • Warunki zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG
 • Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych
 • Optymalizacja rozmieszczenia sprzętu na samochodach pożarniczych w celu obniżenia wysokości pojazdu
 • Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
 • Zaawansowana analiza zasobów Internetu wspomagająca wykrywanie grup przestępczych
 • Nowoczesne metody wykrywania narkotyków z wykorzystaniem psów służbowych - Referencyjny zestaw próbek substancji narkotycznych do szkolenia i atestacji psów służbowych
 • Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów
 • Opracowanie innowacyjnego systemu wykrywania osób ukrytych w środkach transportu
 • Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń
 • Wirtualne interaktywne centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Perymetria na obszarach podmokłych/przybrzeżnych/rzekach
 • Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (monookularu)
 • Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych
 • Przenośny detektor śladowych ilości trimerycznego nadtlenku acetonu (TATP) i nadtlenku heksaminy (HMTD)
 • Szerokopasmowy Rejestrator Radiokomunikacyjny
 • Zastosowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożliwiających wykrycie watah dzików, identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich występowania
 • Opracowanie Systemu do Analizy Obrazów
 • Cybercrypt@gov - rozproszony, skalowalny, wysokowydajny system pozwalający na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych
 • Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych
Wnioski do konkursu mogą składać:
 • konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1620, ze zm.), w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden Przedsiębiorca, podejmujące wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działające na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowane przez Wykonawcę;
 • centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 371), działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Wykonawcę;
 • Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7 lub pkt 8 Ustawy; 10) Umowa konsorcjum / Umowa.
 

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom