poniedziałek, 2 lipca 2018


fot. Nik MacMillan / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 stycznia 2019 r. w trybie ciągłym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Szkoła Orłów". Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. Budżet programu wynosi 22 748 900 zł.

Jak informuje MNiSW:
W projekcie zaplanowano przygotowanie oraz ogłoszenie naboru ofert skierowanego do uczelni. Wsparciem będą mogły zostać objęte uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące min. 100 studentów studiów stacjonarnych, w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub wyższą. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA. Podstawowym zadaniem niniejszego projektu jest stworzenie ścieżki dydaktycznej dla wybitnie uzdolnionych młodych osób, które powinny w wyniku odpowiedniego wsparcia na uczelni, utrzymywać swój wysoki poziom kompetencji w obszarze kształcenia. Gwarancją tego będzie wsparcie indywidualnej ścieżki kształcenia w postaci działań tutoringowych oraz wsparcia stypendialnego. W okresie realizacji umowy uczelnie będą ponosić wydatki związane z realizacją celu projektu pozakonkursowego tj. realizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu oraz wsparcie stypendialne studentów.
Szczegółowe informacje o naborze ofert do programy Szkoła Orłów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Zdjęcie we wpisie: fot. Nik MacMillan / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom