wtorek, 31 lipca 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki podało wyniki konkursów Uwertura 2 oraz Sonatina 2. W pierwszym z wymienionych konkursów finansowanie o łącznej wysokości blisko 673 tys. zł uzyskało 8 projektów. W drugim konkursie wsparcie w wysokości łącznej 30 mln zł zdobyło 45 projektów.

Uwertura 2


Poznaliśmy wyniki drugiej edycji konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Do Narodowego Centrum Nauki spłynęło 21 wniosków, spośród których finansowanie w łącznej kwocie niemal 673 tys. zł uzyskało 8 naukowców. 

UWERTURA ma na celu wsparcie polskich badaczy w skutecznym występowaniu o środki europejskie i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W konkursie mogli wystartować naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. Laureaci odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji. 
Istotą konkursu UWERTURA jest możliwość współpracy z wybitnymi naukowcami, będącymi laureatami konkursów ERC. Wnioskodawcy sami wybierają zespoły, w których chcą odbyć staż. Jesteśmy przekonani, że praca w międzynarodowych grupach badawczych ułatwi im odnoszenie sukcesów w procesie starania się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
– mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. 
Mamy już zresztą pierwszy sukces w tym zakresie, ponieważ laureat konkursu UWERTURA 1 dr Tomasz Żuradzki z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał grant w ramach programu ERC Starting Grants. Dr Żuradzki zajmie się nową interpretacją dyskusji etycznych dotyczących współczesnych postępów wokół biomedycyny.
W drugiej edycji konkursu UWERTURA o staże starało się 21 naukowców, spośród których 8 będzie prowadzić badania w zagranicznych zespołach. Wyróżnieni badacze przez 3 do 6 miesięcy będą współpracować z wybitnymi europejskimi naukowcami z najlepszych ośrodków. Dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie staż na Uniwersytecie w Innsbrucku u prof. Franceski Ferlaino. Zajmie się badaniem nowych wymiarów w ultrazimnych złożonych układach molekularnych. Z kolei dr Błażej Nikiel-Wroczyński, pracujący na co dzień na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), przeprowadzi niskocząsteczkowe badania nietypowych, małolicznych układów galaktyk. W tym celu posłuży się interferometrem LOFAR oraz metodą przeglądu LoTSS. Staż odbędzie na Uniwersytecie w Lejdzie pod okiem prof. Hubertusa Röttgerina. W obszarze zainteresowań badawczych dr. Piotra Micka z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ znajduje się strukturalna teoria posetów. Aby zgłębić temat, uda się na staż do Berlina, gdzie będzie pracować na Uniwersytecie Technicznym w zespole prof. Stephana Kreutzera. Dr inż. Błażej Scheibe z Centrum Nanobiomedycznego przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) również wyjedzie do Berlina. Na Uniwersytecie Humboldta zbada heterostruktury van der Waalsa oraz nanokompozyty w oparciu o MXeny i heksagonalne warstwowe nanomateriały 2D. Kierownikiem zespołu badawczego, w którym odbędzie staż, jest Dr. rer. Nat. Michael J. Bojdys. Pozostając w obszarze nauk ścisłych i technicznych, trzeba wspomnieć także o dr. Łukaszu Pawliku z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach projektu WINDIMPACT dr Pawlik przyjrzy się cyklonom o ekstremalnej sile przekształcającym lasy europejskie w warunkach zmieniającego się klimatu oraz ich długookresowemu wpływowi na systemy biogeomorfologiczne i glebowe. Swoje badania przeprowadzi w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Reading. Na okres stażu dołączy do zespołu kierowanego przez prof. Sandy P. Harrison.

Statystyki konkursu Uwertura 2 - materiały Narodowego Centrum Nauki

Jedynym laureatem konkursu UWERSTURA 2 w obszarze nauk o życiu został dr Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii UAM. Staż odbędzie u prof. Josepa Peñuelasa w Global Ecology Unit CREAF-CSIC-UAB w Hiszpanii. W ramach projektu EXPMAST przeprowadzi eksperymentalne testy mechanizmów kreujących międzyroczną zmienność w reprodukcji drzew. Staże z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce odbędą dr Michał Marciak oraz prof. Dariusz Jemielniak. Pierwszy z nich na co dzień pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad kulturowymi, ekonomicznymi, militarnymi i politycznymi aspektami obecności Imperium Romanum w Mezopotamii. Swoje prace będzie kontynuował u prof. Caroline Waerzeggers na Uniwersytecie w Lejdzie. Prof. Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego wyjedzie do Universidad Complutense de Madrid, gdzie w zespole prof. Samera Hassana zbada społeczności internetowe w kontekście systemów legitymizacji wiedzy, takich jak alternauka, nauka obywatelska i otwarta współpraca.


Sonatina 2

Rozstrzygnięta została druga edycja konkursu SONATINA dla osób rozpoczynających karierę naukową. Badaczom przyznano łącznie ponad 30 mln zł na realizację projektów oraz odbycie międzynarodowych staży. 

SONATINA to konkurs skierowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 3 lat. W drugiej edycji konkursu złożono 154 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 45 badaczy. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 30 mln zł. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. 
SONATINA to konkurs dla osób, które doktorat uzyskały stosunkowo niedawno i potrzebują z jednej strony stabilnego zatrudnienia w jednostce naukowej, a z drugiej muszą zdobyć doświadczenie badawcze, czemu sprzyja współpraca międzynarodowa 
– mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. 
Po zakończeniu realizacji grantu badacze mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.
Statystyki konkursu Sonatina 2 - materiały Narodowego Centrum Nauki

W konkursie SONATINA 2 najwięcej, bo aż 59, wniosków nadesłano w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowanie w wysokości prawie 8 mln zł przyznano 14 projektom. Przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych zgłosili 55 propozycji projektów, z czego 18 o łącznej wartości ponad 12 mln zł skierowano do realizacji. W naukach o życiu badacze złożyli 40 wniosków, a finansowanie otrzymało 13 z nich na łączną kwotę prawie 10,5 mln zł


Informacja prasowaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom