czwartek, 23 sierpnia 2018


Logo Ministerstwa Sprawiedliwości
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepsze opracowanie pt. "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym". Budżet konkursu wynosi 33 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania, uwzględniającego analizę odpowiedzialności karnej świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w wybranym systemie prawnym, w perspekty­wie prawa polskiego. 
Praca zgłaszana do konkursu powinna w szczególności uwzględniać analizę systemów prawnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii oraz obejmować poniższe zagadnienia:
  • reakcja organów ścigania/prokuratora/sądu w razie uzasadnionego podejrzenia składania przez świadka fałszywych zeznań,
  • odpowiedzialność świadka za nieumyślne składanie fałszywych zeznań,
  • możliwość wykorzystania w toku postępowania karnego zeznań świadka po zmianie jego statusu na podejrzanego/oskarżonego (np. jako dowód składania fałszywych zeznań),
  • obrona świadka przed odpowiedzialnością karną za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy przy składaniu zeznań, w szczególności poprzez mówienie nieprawdy (analiza na przykładzie państw, które penalizują takie zachowania oraz wskazanie sposobu penalizacji),
  • przydatność dowodów opartych na fałszywych zeznaniach.
W ramach konkursu dla autorów najlepszych prac przygotowane zostały następujące nagrody:
  • nagroda I stopnia - 15 000 zł;
  • nagroda II stopnia - 10 000 zł;
  • nagroda III stopnia - 8 000 zł.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom