piątek, 28 września 2018


Logo Funduszy Europejskich
Od 30 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych. Budżet konkursu wynosi 38 593 380 zł

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu ubiegać można się o środki na finansowanie przedsięwzięć służących wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej.

W konkursie wsparcie będą mogły uzyskać przedsięwzięcia służące:
  • w odniesieniu do części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności niegospodarczej (jeśli dotyczy), wynosi 100%. W przypadku projektów generujących dochód po ukończeniu poziom dofinansowania należy ustalić w oparciu o metodę luki w finansowaniu, na podstawie metodologii określonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu. W przypadku projektów generujących dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie pomniejszenie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z metodologią określoną w Załączniku nr 4 do Regulaminu,
  • w odniesieniu do projektu lub części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności gospodarczej, wynosi 50%. Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji przewiduje się, że wsparcie udzielane w ramach działania stanowić będzie pomoc państwa, w szczególności pomoc na infrastrukturę badawczą, pomoc de minimis.
    Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.    Print Friendly and PDF

    SklepNaukowy

    Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom