poniedziałek, 3 września 2018


fot. rawpixel.com / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na pomoc materialną dla studentów kierunków lekarskich. Warunkiem otrzymania wsparcia była deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim.

Zgodnie z informacjami organizatorów pomoc materialna może być przyznana studentowi III, IV,V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem kierunku lekarskiego;
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej;
 • zawrze umowę o pomocy materialnej, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako lekarz w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym:
  • dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie lub
  • w którym Województwo Lubuskie posiada udziały albo
  • w podmiocie leczniczym mającym siedzibę na terenie Województwa Lubuskiego udostępniającym szkole wyższej prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych,
 • w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego, na co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej, liczonemu pełnymi latami.
 • zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej w uzgodnieniu z podmiotem leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie. Wybór szkolenia specjalizacyjnego powinien nastąpić w obrębie dziedzin medycyny, w których występują niedobory kadry lekarskiej na terenie województwa lubuskiego;
 • jego miesięczne dochody na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, nie przekraczają dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający złożenie wniosku.

Strona internetowa konkursu na stypendia dla studentów kierunku lekarskiego

Zdjęcie we wpisie: fot. rawpixel.com / unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom