środa, 17 października 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 14 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach pierwszej edycji programu Inernational Alumni, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi marki polskich instytucji za granicą.

Zgodnie z informacjami NAWA budżet naboru wynosi 2 mln zł. Pojedynczy projekt może otrzymać finansowanie do 100 000 zł. W przypadku projektów partnerskich kwota finansowania – w zależności od liczby partnerów – może wynosić maksymalnie 300 000 zł.

W ramach program możliwe jest finansowanie następujących działań:

  • opracowanie systemu współpracy z absolwentami zagranicznymi;
  • zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne, w których połączenie wielu działań i zastosowanie różnorodnych narzędzi prowadzi do realizacji celów projektu;
  • tworzenie nowych lub zakup i wykorzystanie istniejących aplikacji, stron www lub narzędzi informatycznych przeznaczonych do utrzymywania i rozwoju relacji z zagranicznymi absolwentami oraz włączania ich w działania prowadzone przez polską instytucję (np. tworzenie bazy danych studentów i absolwentów oraz bazy success stories, tworzenie lub tłumaczenie strony internetowej służącej jako "landing page" dla zagranicznych absolwentów);
  • działania online w mediach społecznościowych, służące uzyskaniu informacji nt. zagranicznych absolwentów, przekazywaniu im informacji o polskiej alma mater i budowaniu relacji z zagranicznymi absolwentami. Istotny jest dobór takich mediów społecznościowych i form przekazu, które są popularne wśród grupy docelowej np. ze względu na region świata, język;
  • działania online (np. w formie webinariów, wideokonferencji) służące kontaktom z zagranicznymi absolwentami lub włączeniu ich w procesy edukacyjne itp.;
  • kontakty realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i za granicą, np. angażowanie absolwentów w organizację działań informacyjno-promocyjnych za granicą, włączanie absolwentów w działania szkoleniowe i mentoringowe dla studentów w Polsce, organizowanie w Polsce spotkań networkingowych z udziałem zagranicznych absolwentów, wykłady, konferencje, szkoły letnie i inne wydarzenia z udziałem zagranicznych absolwentów;
  • działania służące budowaniu sieci kontaktów, współpracy, wymianie doświadczeń i wiedzy między zagranicznymi i polskimi absolwentami oraz aktualnymi studentami;
  • obcojęzyczne materiały informacyjne i promocyjne – opracowane we współpracy z zagranicznymi absolwentami – newslettery, poradniki dla studentów, wydawnictwa, broszury, publikacje okolicznościowe dotyczące uczelni, możliwości studiowania i kariery, w których wykorzystane zostaną informacje na temat dróg zawodowych i sukcesów zagranicznych absolwentów lub opisy ich osobistych doświadczeń. Kluczowe jest dostosowanie materiałów do potrzeb potencjalnych odbiorców i realiów tych rynków zagranicznych, które są najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia wnioskodawcy;
  • działania zorientowane na uhonorowanie dokonań i sukcesów absolwentów zagranicznych w edukacji, nauce lub życiu zawodowym i społecznym.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom