poniedziałek, 15 października 2018


Logo Fundacji LOTTO
Do 11 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Fundacji LOTTO pn. 100 na 100. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów (studia I, II i III stopnia). W ramach konkursu organizatorzy przyznają sto stypendiów w wysokości 1 250 zł miesięcznie każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może ubiegać się pełnoletni Student uczelni wyższej studiów I, II lub III stopnia, ale nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.Stypendium może zostać przydzielone osobom, które spełnią następujące kryteria:
  • są obywatelami Polski mieszkającymi na terenie Polski lub są obywatelami innego państwa ale posiadają Kartę Polaka i w okresie trwania Programu Stypendialnego studiują i przebywają na terytorium RP;
  • są czynnymi studentami uczelni wyższej
  • pozytywnie zaliczyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich;
  • mają nie więcej niż 26 lat;
  • osiągają dobre wyniki w nauce, posiadają średnią ocen z ostatniego roku studiów nie niższą niż 4,0. W przypadku Studentów będących na pierwszym roku studiów II lub III stopnia liczona będzie średnia z ostatniego roku poprzedniego stopnia (czyli odpowiednio I stopnia dla II stopnia i II stopnia dla III stopnia);
  • realizują swoje zainteresowania w dodatkowych obszarach m.in.; sport, sztuka, nauki ścisłe, nauki humanistyczne, innowacje i nowe technologie, przedsiębiorczość itp.
  • podejmują działania na rzecz wzmacniania postaw patriotycznych, społeczeństwa obywatelskiego i środowiska lokalnego, angażują się społecznie (np. wolontariat);
  • aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innej firmy z kapitałem prywatnym (za wyjątkiem: stypendium socjalne, naukowe, inne stypendia pochodzące od instytucji publicznych np. Prezydent Miasta, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Związki Sportowe itp.). 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom