poniedziałek, 29 października 2018


fot. Alex Gindin / unsplash.com CC0 1.0
Od 29 listopad 2018 r. do 28 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu pn. "Silesia pod błękitnym niebem", 4.1.1 "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki", IV oś priorytetowa: "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz województwo śląskie. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Zgodnie z informacjami NCBiR wnioski do konkursu mogą składać konsorcja, w skład którego wchodzi co najmniej:
  • jedno przedsiębiorstwo (lider konsorcjum) oraz
  • jedna jednostka naukowa.
Projekty zgłaszane do konkursu muszą obejmować badania przemysłowe w następujących obszarach tematycznych:
1.Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki

1.1 Technologie w zakresie odnawialnych źródeł energii
1.1.1 Technologie i rozwiązania do pozyskiwania i magazynowania energii z OZE
1.1.2 Systemy do monitorowania i zarządzania energią z OZE 
1.1.3 Technologie w zakresie biopaliw
1.2 Technologie w dziedzinie energetyki konwencjonalnej
1.2.1 Wysokosprawne technologie energetyczne ograniczające emisję gazów cieplarnianych, kopalnianych i pozostałych zanieczyszczeń do środowiska
1.2.2 Energetyka prosumencka
1.2.3 Technologie inteligentnych sieci i połączeń międzysystemowych
1.2.4 Technologie magazynowania energii
1.3 Technologie wykorzystujące odzysk energii z odpadów
1.3.1 Technologie energetycznego wykorzystania odpadów
1.4 Technologie energetycznego wykorzystania odpadów
1.4.1 Technologie wytwarzania i magazynowania paliw alternatywnych do zasilania pojazdów 
1.4.2 Technologie budowy środków transportu wykorzystujących alternatywne paliwa
1.4.3 Systemy inteligentnego zarządzania transportem
1.5 Technologie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego i inteligentnego
1.5.1 Technologie materiałów energooszczędnych w budownictwie i cieple systemowym
1.5.2 Systemy zarządzania w budownictwie inteligentnym i energooszczędnym

2. Technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza

2.1 Technologie monitorowania i wczesnego ostrzegania przed skutkami zanieczyszczenia powietrza
2.1.1 Technologie monitoringu
2.1.2 Technologie nowoczesnych modeli prognostycznych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza 
2.1.3 Systemy alarmowania o sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia
2.2 Technologie inżynierii medycznej w zakresie diagnostyki i zapobiegania skutkom zanieczyszczenia powietrza
2.2.1 Technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych zanieczyszczeniem powietrza i negatywnymi skutkami środowiskowymi w województwie śląskim
2.2.2 Technologie prognozowania stanu zdrowia oraz programowania leczenia

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Alex Gindin / unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom