czwartek, 11 października 2018


Herb powiatu przasnyskiego
Do 30 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć 600 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki formalne:
  • są zameldowani na stałe na terenie powiatu przasnyskiego;
  • nie przekroczyli 28. roku życia;
  • złożą wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę będą brane kryteria merytoryczne, zgodnie z którymi wnioskodawcy:
  • posiadają znaczący i powszechnie uznany dorobek na arenie krajowej i międzynarodowej w wybranej i realizowanej przez siebie dziedzinie działalności edukacyjnej;
  • są laureatami lub finalistami krajowych i zagranicznych konkursów, olimpiad, festiwali.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na stypendia dla studentów z powiatu przasnyskiego

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom