środa, 30 stycznia 2019


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Od 1 lutego 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na w trakcie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest pokrycie następujących kosztów:
 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (1 300 $);
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1 300 $);
 • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego (300 $ miesięcznie);
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 $ miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą miesięcznie).


O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Przygotowują rozprawę doktorską w polskich uczelniach, federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutach naukowych, instytutach badawczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotach prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
 • Rozprawę doktorską ukończą nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.  Print Friendly and PDF


  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom