środa, 30 stycznia 2019


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -  logo
Od 5 marca 2019 r. do 25 lipca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się  powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3,5 mln zł;
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 46,5 mln zł.


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom