poniedziałek, 7 stycznia 2019


województwo lubelskie - herb
Od 14 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia dla studentów od marszałka województwo lubelskiego. Konkurs adresowany jest do osób, które zamieszkują w województwie lubelskim i nie ukończyły 26. roku życia.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • zamieszkuje w województwie lubelskim,
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26. roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
  • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  • uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, na który składany jest wniosek:udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio wysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
  • w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w §5 ww. uchwały (praca w kole naukowym/organizacji naukowej zarejestrowanym w uczelni macierzystej, działalność popularnonaukowa, praca naukowo-badawcza, odbyte studia w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych, studia równoległe na dodatkowym kierunku studiów, studia międzydziedzinowe, publikacje naukowe, czynny udział w konferencji naukowej, seminarium naukowym poprzez wygłoszenie referatu, wykładu, komunikatu, prezentacji, wystąpienie z posterem, patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków, osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne lub sportowe, działalność/świadczenia w wolontariacie).

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom