poniedziałek, 11 lutego 2019


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, oraz wdrożeniowej. Od obecnego roku nagrody przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia  2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Poz. 182).

Zgodnie z zapisami przywołanego rozporządzenia za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności:
naukowej:
 • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
  • nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
  • nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
 • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, 
 • prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury, 
 • kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;

dydaktycznej:
 • aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
 • aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
 • prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,
 • autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
wdrożeniowej:
 • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
 • komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.
Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć w przypadku nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
 • naukowej – piętnastokrotności,
 • dydaktycznej – piętnastokrotności,
 • wdrożeniowej – piętnastokrotności,
wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom