wtorek, 12 lutego 2019


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do  1 marca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Na zadanie przeznaczono budżet w wysokości 1 mln zł. Pojedynczy projekt może mieć wartość od 10 000 zł do 50 000 zł. Nabór wniosków prowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z wymogami MNiSW projekty powinny charakteryzować się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące cele:
 • działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;
 • działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego – w tym działania strażnicze;
 • działania związane z rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych;
 • działania na rzecz wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.


  Zgodnie z informacją MNiSW w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
  • spółdzielnie socjalne; 
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MNiSW

  Print Friendly and PDF

  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom