poniedziałek, 4 lutego 2019


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 4 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2019). Budżet konkursu wynosi 140 mln zł. Konkurs adresowany jest tylko do podmiotów z rejonów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu w ramach naboru wniosków można starać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:
  • co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 15 mln euro.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom