środa, 20 lutego 2019


Logo Funduszy Europejskich
Do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowania następujących typów projektów:
W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:
  • realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji nowych lub ulepszonych produktów/procesów/usług
oraz
  • wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektu rozumiane jako wprowadzenie oferty na rynek, w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbędnych obiektów, maszyn i urządzeń - wyłącznie w powiązaniu z prowadzonymi badaniami, jako kolejny etap w ramach jednego procesu B+R,
  • wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
  • zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
  • realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.


W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:
  • budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
  • zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom