poniedziałek, 11 marca 2019


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 8 kwietnia 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać konsorcja złożone z maksymalnie pięciu podmiotów. W skład konsorcjum musi wchodzić:
  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz
  • co najmniej jedna jednostka naukowa.
W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu.


Projekt musi dotyczyć jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:
  • Obszar technologii robotowych i automatyzacji
  • Obszar technologii mikro i nano inżynieryjnych
  • Obszar nowoczesnych technologii materiałowych oraz farmaceutycznych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępy jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom