poniedziałek, 25 marca 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 20 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu im. prof. Franciszka Walczaka. Program skierowanego jest do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych. Program umożliwi im wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jak informują organizatorzy w ramach programu jego absolwenci otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc wyjazdu. Stypendyści otrzymają także jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

W ramach programu im. Walczaka możliwe jest zdobycie środków na wyjazdy, których celem jest:
  • przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania);
  • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w Ośrodku goszczącym (job-shadowing);
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.


Z wnioskami o finansowanie mogą występować:
  • naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowych lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły i posiadającym kategorię naukową albo podmiocie leczniczym
lub
  • doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), mający otwarty przewód doktorski, nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku, w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym albo międzynarodowym instytucie badawczym
lub
  • osoby przygotowujące rozprawę doktorską, na dzień zakończenia naboru mające otwarty przewód doktorski nie dłużej niż 3 lata oraz zatrudnione na podstawie umowy o pracę w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym albo międzynarodowym instytucie naukowym lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły i posiadającym kategorię naukową.
posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom