poniedziałek, 11 marca 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 16 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji programu Promocja Zagraniczna, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. W obecnej edycji konkurs Promocja Zagraniczna łączy w sobie dwa konkursy: Nowoczesna Promocja Zagraniczna oraz International Alumni.

Zgodnie z informacjami NAWA budżet naboru wynosi 6,5 mln zł. Pojedynczy projekt może otrzymać finansowanie do 100 000 zł. W przypadku projektów partnerskich kwota finansowania – w zależności od liczby partnerów – może wynosić maksymalnie 300 000 zł.W ramach program możliwe jest finansowanie następujących działań:
 • wypracowanie modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami lub realizacja działań, których celem jest rozwój długofalowych relacji z nimi oraz wykorzystanie ich potencjału w budowaniu marki polskiej instytucji, procesach edukacyjnych itp.;
 • tworzenie, rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu;
 • działania online w sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych, służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów itp.);
 • spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i za granicą (w tym udział w targach, organizacja spotkań, konferencji i zjazdów dla grupy docelowej itp.);
 • działania PR, w tym współpraca z blogerami, youtuberami i innymi rozpoznawalnymi osobowościami, których celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej instytucji w oczach kandydatów na studia i osób finansujących ich kształcenie;
 • filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię, warunki studiowania, sylwetki studentów lub zagranicznych absolwentów;
 • zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne, w których połączenie wielu działań prowadzi do realizacji celów Projektu;
 • finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych (wymogiem jest, aby były to publikacje zakwalifikowane do druku w czasopismach umieszczonych w bazach: Scopus, Web of Science lub aby były to publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych indeksowanych w ww. bazach);
 • organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej (wymogiem dla konferencji jest, aby: 1) językiem konferencji był język obcy i wszystkie wystąpienia prowadzone były w języku obcym, 2) min. 20% składu rady naukowej konferencji stanowili naukowcy z zagranicy, 3) przynajmniej 1/3 prelegentów pochodziła z zagranicznych uczelni lub jednostek naukowych).

  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


  Print Friendly and PDF

  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom