wtorek, 12 marca 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo

Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu stypendialnego im. Stefana Banacha na rok akademicki 2019/2020. Program skierowany jest do jest do obywateli krajów Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także państw Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia i Serbia, którzy chcą podjąć studia II stopnia w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych,  rolniczych leśnych i weterynaryjnych.. W obecnym naborze budżet programu wynosi 4 970 750 zł.

Miesięczna stawka stypendium wynosi 1 500 zł.

Organizatorzy precyzują, że wnioski mogą składać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • są obywatelami jednego z następujących państw rozwijających się Europy i Azji Centralnej: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan; albo krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Serbia;
  • nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
  • nie posiadają pozwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie złożyły wniosku o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt;
  • uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia w kraju pochodzenia lub w Polsce nie wcześniej niż w 2017 r. lub w momencie składania wniosku do Programu studiują na ostatnim roku studiów I stopnia prowadzonych w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych;


  • nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się kandydatów, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2017 r. oraz kandydatów, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów prowadzonych w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych;
  • nie są studentami studiów II stopnia w momencie wnioskowania w naborze do Programu. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów II stopnia w Polsce w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych i spełniają łącznie następujące kryteria: posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA oraz osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa) lub są finalistami studenckich międzynarodowych olimpiad przedmiotowych;
  • znają język polski lub język angielski na poziomie minimum B1.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom