czwartek, 4 kwietnia 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 28 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2020 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 zł. Kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.


W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
  • Koszty podróży naukowców polskich do Niemiec – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 zł.
  • Koszty pobytu naukowców niemieckich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
    • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 zł dziennie;
    • w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 zł miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.

Strona internetowa konkursu na wymianę bilateralną naukowców Polska-NiemcyPrint Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom