czwartek, 11 kwietnia 2019


Logo Funduszy Europejskich
Od 15 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. trwa nabór w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 "Uczelnia dostępna" dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
działania projektowe mają być nakierowane na wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego, wprowadzenie do strategii uczelni polityki zarządzania niepełnosprawnością oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności co ma przełożyć się na zapewnienie dostępności uczelni i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom