środa, 3 kwietnia 2019Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium specjalnego w mieście Puławy. Wysokość stypendium specjalnego nie może być wyższa niż 1 500 zł na osobę. Planowane jest przyznanie nie więcej niż pięciu stypendiów specjalnych.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium specjalne może być przyznane, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
  1. jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych lub zaocznych,
  2. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
  3. w semestrze roku akademickiego bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium specjalne uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7,
  4. nie powtarza roku,
  5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom