Author

Alexis

Browsing

We współczesnym świecie, wraz ze zmieniającym się stylem życia i rosnącą świadomością, edukacja ewoluowała jako jeden z najważniejszych sektorów, który wymaga uwagi pod względem rozwoju i liczby możliwości. Edukacja ma ogromne znaczenie, ponieważ służy jako odskocznia dla każdego dziecka, które dorasta, aby wyróżniać się w dziedzinie swoich zainteresowań. Mogą zdecydować się na studia wyższe, badania lub pracę zgodnie ze swoimi preferencjami.

Jednym z najprężniej rozwijających się segmentów w obecnych czasach jest dziedzina badań. Ma wielu aspirujących kandydatów, którzy badają swój obszar zainteresowań, aby zbadać coś, co ostatecznie pomogłoby innym. Badania i rozwój są dość często powiązane i słusznie, ponieważ badania mogą pomóc w zapewnieniu sposobów, które stworzyłyby drogę do rozwoju. Jest to powód, dla którego działalność badawcza jest promowana na wiele sposobów. Jednym z takich sposobów zachęcania jest oferowanie grantu badawczego wybranym studentom na podjęcie działań.

Jeśli jesteś również jednym z aspirujących kandydatów, aby wejść w dziedzinę badań i szukasz wskazówek, jak pracować nad pisaniem udanego wniosku o grant badawczy, poniżej znajdują się wskazówki, które mogą pomóc:

Przeczytaj dokładnie zasady kwalifikowalności

Udana aplikacja

Pierwszą rzeczą, którą musisz sprawdzić, kiedy planujesz ubiegać się o konkretny grant badawczy, jest to, czy kwalifikujesz się do niego, czy nie. Zapoznaj się z podanymi szczegółami, aby dowiedzieć się, czego szuka organ finansujący i czy ten cel jest zgodny z Twoim celem badawczym.

Miej wystarczająco dużo czasu na przygotowanie

Sugeruje się, aby nie spieszyć się po złożeniu wniosku o zbyt wiele grantów badawczych, ponieważ może to pogorszyć jakość przesłanych zgłoszeń. Zamiast tego skup się na kilku i zrób to doskonale, aby mieć duże szanse na uzyskanie aprobaty. Upewnij się, że stosujesz sposoby, które pomogą Twojemu zgłoszeniu wyróżnić się na tle innych zgłoszeń.

Udana aplikacja

Nie używaj żargonów

Najlepiej byłoby nie używać żadnego żargonu i zachować jak najprostszą i rzeczową aplikację. Jednak nawet jeśli musisz użyć określonej terminologii, która jest nieunikniona, nie zostawiaj jej bez wyjaśnienia.

Poproś o przeczytanie przez innych

Sugeruje się, aby osoby, którym ufasz, przeczytały Twoje zgłoszenie przed złożeniem wniosku, aby uzyskać odpowiednią informację zwrotną, abyś mógł pracować w obszarach wskazanych przez inną osobę.

Wyjaśnij, dlaczego dane badanie jest potrzebne

W swoim zgłoszeniu podaj cel badań i powód, dla którego uważasz, że badania są potrzebne. Wyjaśnienie znaczenia konkretnego badania zwiększy Twoje szanse na otrzymanie grantu.

Udana aplikacja

Weź udział w panelach finansowania

Spróbuj wziąć udział w jak największej liczbie paneli finansowania. Pomogłoby to otworzyć oczy w tej dziedzinie i dać cenny wgląd w to, jak sprawić, by Twoja aplikacja była jak najlepsza.

Prawidłowo zinterpretuj informację zwrotną

Naucz się trafnie interpretować opinie sędziów, nie traktując ich osobiście. Prawidłowa interpretacja pomoże ci uświadomić sobie wady poprzedniego wniosku i pomoże ci ulepszyć kolejny, aby ostatecznie uzyskać grant badawczy.

Do 28 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na logo wydziałów Politechniki Krakowskiej. Konkurs adresowany jest do grafików, projektantów, artystów plastyków, architektów – zarówno osób, jak i firm. Pula nagród w konkursie wynosi 19 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu jednorodnych stylistycznie znaków graficznych, które staną się oficjalnymi elementami identyfikacji wizualnej:
 • Wydziału Architektury,
 • Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
 • Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
 • Wydziału Inżynierii Lądowej,
 • Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
 • Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,
 • Wydziału Mechanicznego.
Charakter logo powinien łączyć dobrze rozumianą tradycję Politechniki Krakowskiej z jej aspiracjami i innowacyjnością.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
 • I miejsce – 10 000 złotych
 • II miejsce – 6 000 złotych
 • III miejsce – 3 000 złotych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Do 30 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Artystycznej Grafiteka 2019. Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych, adresowany jest  do studentów ostatniego roku studiów magisterskich  i absolwentów wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP. Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów przedmiotem konkursu są tylko i wyłącznie prace z dziedziny grafiki artystycznej. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić na konkurs nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej, powstałe w latach 2013-2017, będące jego własnością.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:
 • I miejsce w konkursie “Grafiteka 2019” – 3 000 zł;
 • II miejsce w konkursie “Grafiteka 2019” – 2 000 zł;
 • Nagroda dla młodego twórcy (do 35. roku życia);
 • Wyróżnienia honorowe – udział w wystawie pokonkursowej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Od 1 lutego 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Czas trwania stypendium może wynosić do trzech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest pokrycie następujących kosztów:

 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA – 1 500 USD;
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA – 1 300 USD;
 • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego – 300 USD;
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu – 250 USD miesięcznie za każą osobę.


O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Strona internetowa konkursu Fulbright Senior Award

Program adresowany do osób, które w roku składania wniosku ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub ukończyły studia pierwszego stopnia. W ramach konkursu uzyskać można do 220 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Zgłaszany projekt nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy.  W ramach projektu finansowane może być wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta. Nie może być ono wyższe niż 2,5 tys. zł miesięcznie.

Do programu Diamentowy Grant mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Wniosek wypełnić trzeba w systemie OSF.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 181 wybitnych młodych naukowców, którzy zostali laureatami ministerialnych stypendiów. Przez najbliższe trzy lata stypendyści będą otrzymywali po 5 390 zł miesięcznie. Listę laureatów można przeczytać na stronie internetowej MNiSW.

Jak informuje MNiSW o stypendium ubiegało się 1129 osób. Przy 181 przyznanych stypendiach, współczynnik sukcesu wynosił ok. 16,03%. Na finansowanie stypendiów MNiSW przeznaczyło 35 121 240 zł.
Do 20 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r. Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:
Kategoria 1: stypendia twórcze – Dziedziny:
 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa.
Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury – Dziedziny:
 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.
Konkursem objęte są stypendia:
 • roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 20189r.;
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 8 listopada 2010 r. Jego celem jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej na świecie.

Dziedzictwo narodowe

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do modułu można zgłaszać projekty, które dotyczą priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:
 • 1.1. Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
 • 1.2. Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.
 • 1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
 • 1.4.  Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Finansowanie projektu w ramach modułu “Dziedzictwo narodowe” może być przyznane na okres do 5 lat, z możliwością jego kontynuacji na podstawie wniosku złożonego po upływie co najmniej 4 lat od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym:
 • perspektywa badawcza w przypadku projektów nowych wynosi co najmniej 5 lat, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 500 tys. zł;
 • perspektywa badawcza w przypadku projektów kontynuowanych wynosi co najmniej 3 lata, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 300 tys. zł.
Za projekty kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

Uniwersalia

Moduł 2.1 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

 

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
 • warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.
Moduł 2.2 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących jej nowymi osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim.
Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację dzieła napisanego pierwotnie w języku obcym;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • przewidywać publikację w krajowych wydawnictwach o wysokiej randze naukowej;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało wyniki IX edycji konkursu Lider. Finansowanie o łącznej wysokości 59 122 066,25 zł trafiło do 51 młodych naukowców. Szczegółowe wyniki oraz listę nagrodzonych projektów można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Konkurs Lider IX adresowany był do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 7 lat temu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 1,2 mln zł.

Ponad 16 mln zł trafi do młodych naukowców, którzy zostali laureatami VII konkursu Diamentowy Grant. W kolejnej edycji organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu środki na badania otrzymało 80 studentów z całej Polski. Na swoje projekty dostaną do 220 000 złListę laureatów można znaleźć na stronie MNiSW.

Szczegółową informację o wynikach konkursu Diamentowy Grant można znaleźć na stronie internetowej MNiSW. Jak informuje MNiSW w ramach VII edycji Diamentowego Grantu złożone zostało 214 wniosków. Przy 80 finansowanych projektach daje to współczynnik sukcesu na poziomie 37,38%.

Nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Diamentowego Grantu powinien rozpocząć się w IV kwartale 2018 r.