Author

Alexis

Browsing
Program adresowany do osób, które w roku składania wniosku ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub ukończyły studia pierwszego stopnia. W ramach konkursu uzyskać można do 220 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Zgłaszany projekt nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy.  W ramach projektu finansowane może być wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta. Nie może być ono wyższe niż 2,5 tys. zł miesięcznie.

Do programu Diamentowy Grant mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Wniosek wypełnić trzeba w systemie OSF.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 181 wybitnych młodych naukowców, którzy zostali laureatami ministerialnych stypendiów. Przez najbliższe trzy lata stypendyści będą otrzymywali po 5 390 zł miesięcznie. Listę laureatów można przeczytać na stronie internetowej MNiSW.

Jak informuje MNiSW o stypendium ubiegało się 1129 osób. Przy 181 przyznanych stypendiach, współczynnik sukcesu wynosił ok. 16,03%. Na finansowanie stypendiów MNiSW przeznaczyło 35 121 240 zł.
Do 20 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r. Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:
Kategoria 1: stypendia twórcze – Dziedziny:
 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa.
Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury – Dziedziny:
 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.
Konkursem objęte są stypendia:
 • roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 20189r.;
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 8 listopada 2010 r. Jego celem jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej na świecie.

Dziedzictwo narodowe

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do modułu można zgłaszać projekty, które dotyczą priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:
 • 1.1. Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
 • 1.2. Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.
 • 1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
 • 1.4.  Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Finansowanie projektu w ramach modułu “Dziedzictwo narodowe” może być przyznane na okres do 5 lat, z możliwością jego kontynuacji na podstawie wniosku złożonego po upływie co najmniej 4 lat od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym:
 • perspektywa badawcza w przypadku projektów nowych wynosi co najmniej 5 lat, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 500 tys. zł;
 • perspektywa badawcza w przypadku projektów kontynuowanych wynosi co najmniej 3 lata, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 300 tys. zł.
Za projekty kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

Uniwersalia

Moduł 2.1 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

 

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
 • warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.
Moduł 2.2 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących jej nowymi osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim.
Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację dzieła napisanego pierwotnie w języku obcym;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • przewidywać publikację w krajowych wydawnictwach o wysokiej randze naukowej;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało wyniki IX edycji konkursu Lider. Finansowanie o łącznej wysokości 59 122 066,25 zł trafiło do 51 młodych naukowców. Szczegółowe wyniki oraz listę nagrodzonych projektów można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Konkurs Lider IX adresowany był do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 7 lat temu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 1,2 mln zł.

Ponad 16 mln zł trafi do młodych naukowców, którzy zostali laureatami VII konkursu Diamentowy Grant. W kolejnej edycji organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu środki na badania otrzymało 80 studentów z całej Polski. Na swoje projekty dostaną do 220 000 złListę laureatów można znaleźć na stronie MNiSW.

Szczegółową informację o wynikach konkursu Diamentowy Grant można znaleźć na stronie internetowej MNiSW. Jak informuje MNiSW w ramach VII edycji Diamentowego Grantu złożone zostało 214 wniosków. Przy 80 finansowanych projektach daje to współczynnik sukcesu na poziomie 37,38%.

Nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Diamentowego Grantu powinien rozpocząć się w IV kwartale 2018 r.

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council).

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których osoba przewidziana do realizacji stażu:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;
 • realizowała lub realizuje w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN;
 • nie jest laureatem konkursu ERC;
 • wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku o grant ERC.

 

Czas trwania

Finansowany w ramach konkursu staż w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ze środków ERC może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Finanse

W ramach kosztorysu projektu w ramach konkursu Uwertura można zaplanować następujące wydatki:

 • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia konkursowego;
 • pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do ogłoszenia konkursowego.

Wynagrodzenia

W konkursie nie przewidziano wynagrodzeń.

Zespół badawczy

Konkurs Uwertura jest konkursem indywidualnym. Nie przewiduje budowania zespołów badawczych.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Uwagi

Osoba wyjeżdżająca na staż w ramach konkursu Uwertura, zobowiązuje się do złożenia w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych wnioskodawcy

Od 29 maja 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu CuBR. Celem konkursu jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie. Budżet konkursu wynosi 46 mln zł.

Zakres tematyczny IV konkurs CuBR dotyczy obszaru badawczego “Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie” i obejmuje 7 zagadnień:
 • Opracowanie technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud miedzi.
 • Opracowanie technologii odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania wód dołowych oraz  technologicznych z procesu wydobycia i wzbogacania rud miedzi.
 • Opracowanie technologii wydzielania i zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych.
 • Opracowanie technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych z bieżącej produkcji O/ZWR.
 • Opracowanie technologii przetwarzania i zagospodarowania żużli z hutnictwa rud miedzi.
 • Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poneutralizacyjnych z hutnictwa miedzi.
 • Opracowanie innowacyjnej technologii ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do cieków powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Do 1 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Mazda Design 2018 – reVISION. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci i absolwenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci projektu graficznego w jednej lub w kilku wybranych przez uczestnika kategoriach:
 • CZŁOWIEK – osobisty środek transportu;
 • PRZESTRZEŃ – garaż dla modelu Mazda Vision Coupe;
 • ZNAK – znak (logo) lub plakat promujący ideę “wykonane ręcznie” lub “w znacznym stopniu z wykorzystaniem pracy rąk”.
W każdej z wymienionych powyżej kategorii wyłoniony zostanie laureat, który otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł. Jury konkursowe przyzna także Grand Prix konkursu w wysokości 5 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Przedstawiona we wrześniu 2017 r. tzw. Ustawa 2.0 zawiera propozycje nowych definicji badań podstawowych, badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i twórczości artystycznej. Zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy wymienione aktywności wchodzą w skład działalności naukowej.

W art. 4. projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znajdują się interesujące nas zapisy, które wskazują:

Działalność naukowa obejmuje prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności w zakresie twórczości artystycznej. Badania naukowe są działalnością obejmującą:

Badania podstawowe – rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

Badania aplikacyjne – rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.

Prace rozwojowe – są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Twórczość artystyczna – jest działalnością obejmującą działania twórcze lub odtwórcze w sztuce, których efektem jest dzieło materialne lub niematerialne stanowiące wkład w rozwój kultury.

W porównaniu z aktualnie obowiązującymi przepisami, z definicjach nie uwzględniono badań przemysłowych. Pojawia się za to nieobecna wcześniej twórczość artystyczna. Na dziś rodzaje badań naukowych definiowane są w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Sama Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym rodzajów badań naukowych w ogóle nie wymienia.