Author

Alexis

Browsing
Nie da się dobrze uprawiać nauki, jeśli nie zdamy sobie sprawy, że musimy brać pod uwagę osiągnięcia innych naukowców. Także tych, którzy byli przed nami i dysponowali innymi niż my metodami badawczymi. Warto więc pamiętać o słowach Isaaca Newtona, które są naszym dzisiejszym Cytatem tygodnia.

Jeżeli macie cytat, który uważacie za interesujący i chcecie podzielić się nim z innymi – prześlijcie go na adres [email protected]

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki naboru wniosków w ramach konkursu Mobilność Plus V. Środki na wyjazd w celu prowadzenia badań w zagranicznych jednostkach naukowych zdobyło 73 młodych naukowców.  Wyniki można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Zgodnie z informacjami MNiSW:

Na V edycję konkursu w ramach programu pn. „Mobilność Plus” wpłynęło 286 wniosków, z których 276 poddano ocenie (jeden wniosek wycofano, a dziewięć zostało odrzuconych z przyczyn formalnych).

Łączna wartość przyznanych środków wynosi ponad 32 mln zł.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Młoda Polska” na rok 2018. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć w Narodowym Centrum Kultury do dnia 31 października 2017 r. Wysokość stypendium wynosi od 30 000 do 50 000 zł.

Program skierowany jest do artystów, którzy reprezentują następujące dziedziny twórczości i w ich ramach będą realizować projekt stypendialny:
 • film;
 • fotografia;
 • literatura (w tym reportaż dziennikarski);
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • taniec;
 • teatr.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • zajmują się twórczością i krytyką artystyczną, legitymują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;
 • są polskimi obywatelami;
 • urodziły się nie wcześniej niż w 1982 roku.

Laureatom konkursu przyznane zostaną stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego do 31 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Oddajemy do rąk naszych Czytelników kolejną publikację przygotowaną przez zespół serwisu granty-na-badania.com. Wraz ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego chcemy ułatwić znalezienie stypendium lub grantu dla młodych naukowców. I właśnie temu ma służyć “Przewodnik po grantach i stypendiach dla młodych naukowców”.

 

Do 15 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach na jubileuszowy logotyp z okazji 100-lecia Adwokatury w Polsce. Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie jubileuszowego logotypu wraz z opracowaniem Księgi Znaku na 100-lecie Adwokatury. Nagroda główna w konkursie wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:

Opracowanie projektowe musi być przygotowane na planszach prezentacyjnych formatu A2, w układzie poziomym, naklejone na sztywne podłoże. Na odwrocie każdej planszy w prawym górnym rogu musi być umieszczone imię i nazwisko autora/autorów.
Do plansz należy dołączyć elektroniczny zapis projektu na płycie CD/DVD. Utwór (logotyp) powinien być wykonany w pliku graficznym w formatach PNG, PDF, TIF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi. Skala 1:1 w przypadku projektów wykonanych całkowicie przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Do 15 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze miasta Przemyśla. Stypendium może być przyznane osobom fizycznym, które zajmują się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może być przyznane w dziedzinie:
 • literatury,
 • sztuk plastycznych;
 • muzyki;
 • tańca;
 • filmu;
 • fotografii.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Do 15 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VII konkursu Translatorskiego z literatur anglojęzycznych im. Zbigniewa Batki. W ramach konkursu należy wykonać przekłady artystyczne na język polski anglojęzycznych tekstów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe oraz możliwość udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach XI Festiwalu Puls Literatury.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki naboru wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki 2016 w module Dziedzictwo Narodowe. Wsparcie w wysokości blisko 31 mln zł otrzyma 28 projektów.

Do konkursu zgłoszonych zostało 249 wniosków. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 11,22%. Wsparcie uzyskały długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki i kultury narodowej.

Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę na 2018 r. W ramach naboru wniosków można uzyskać finansowanie zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zgodnie z informacjami MNiSW w finansowanie Działalności Upowszechniającej Naukę obejmuje:

 • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
 • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
 • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
 • utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
 • opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;
 • udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej;
 • udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
 • udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
 • stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
 • digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
 • wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Do 11 czerwca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu praktyk dla studentów i absolwentów pn. Złoża Kariery. Celem programu praktyk jest umożliwienie najlepszym studentom i absolwentom wszystkich kierunków studiów zdobycia praktycznego doświadczenia w PGNiG SA – w Centrali Spółki oraz w Oddziale Obrotu Hurtowego.

Program Praktyk w ramach II edycji przeznaczony jest dla studentów co najmniej III roku studiów licencjackich/ inżynierskich oraz absolwentów, którzy ukończyli studia magisterskie (dotyczy pierwszego kierunku studiów) nie później niż 12 miesięcy licząc do dnia publikacji ogłoszenia o naborze na praktyki, którzy spełniają następujące kryteria:
 • osiągają/osiągali bardzo dobre wyniki w nauce (potwierdzone wysoką średnią),
 • działają aktywnie na uczelni (organizacje studenckie, koła naukowe, konferencje naukowe),
 • są zainteresowani zdobyciem praktycznej wiedzy, nie tylko w branży oil&gas,
 • prześlą zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne.