Author

Alexis

Browsing
Od 20 czerwca do 31 lipca 2013 r. w systemie www.osf.opi.org.pl istnieje możliwość składania wniosków w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Dla osób, które dotychczas nie miały kontaktu z systemem OSF, prezentujemy kilka wskazówek, jak wygląda strona formalna składania wniosku.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, jest wejście na stronę internetową www.osf.opi.org.pl. Zobaczymy wówczas ekran, którego zrzut przedstawiono poniżej.
Jeżeli mamy już założone konto w systemie OSF, musimy się na nie zalogować. Z zapamiętaniem hasła może być pewien problem. Zasady użytkowania systemu OSF narzucają konieczność zmiany hasła co 30 dni. Można więc posłużyć się podpowiedzią hasła, a za 30 dni i tak będziemy je zmieniać.
Jeśli nie posiadamy konta w systemie OSF, musimy zarejestrować się jako redaktor wniosków. W tym celu należy kliknąć w prawym górnym rogu strony w link. Został on zaznaczony na obrazku powyżej czerwoną elipsą. Wówczas ukaże się nam następująca podstrona.

 

OSF wymaga od nas podania dość szczegółowych danych. Wynika to jednak z faktu, że wszystkie wnioski muszą być przypisane do konkretnej i faktycznie istniejącej osoby. Dlatego też konieczne jest podanie m.in. numeru PESEL. Wymaganie tak szczegółowych danych będzie również korzystne przy składaniu wniosku. OSF korzysta bowiem z bazy Nauka-Polska Ludzie Nauki i na podstawie naszego numeru PESEL wprowadzi do wniosku nasze szczegółowe dane. Nie trzeba więc będzie ich wpisywać. Co ważne – całość rejestracji oraz sam proces składania wniosku, odbywa się przy pomocy szyfrowanego protokołu HTTPS.
Po założeniu konta, otrzymujemy link aktywacyjny na podany przez nas adres mailowy i już możemy przystąpić do pracy nad wnioskiem. Po zalogowaniu się na nasze konto, zobaczymy listę konkursów, które obsługiwane są przez OSF. Naszym celem jest znalezienie odnośnika do konkursu NPRH. Został on zaznaczony na poniższej grafice.
Po kliknięciu w interesujący nas odnośnik, zostaniemy poproszeni o wybranie jednego z modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach którego planujemy składać wniosek. Będzie to wyglądało identycznie, jak na obrazku poniżej. Oczywiście wybieramy interesujący nas moduł.
Po wybraniu modułu, mamy już założoną wersję roboczą wniosku. Będziemy mogli za jej pośrednictwem pracować nad wnioskiem. System OSF pozwala na wielokrotne dokonywanie zmian we wniosku. Można edytować wszystkie jego elementy, do momentu wysłania wniosku. Nie trzeba więc pisać całego wniosku od razu. Teraz przed nami czas wypełniania poszczególnych zakładek wymaganych we wniosku. 
Zgodnie z wymaganiami konkursów ogłoszonych w ramach NPRH, wprowadzić trzeba zawartość zakładek, które zostały przedstawione na obrazku po lewej stronie.
Pocieszeniem dla osób, które znają strukturę wniosków do Narodowego Centrum Nauki, może być fakt, że w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki całość wniosku pisze się tylko w języku polskim. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało, że nie jest konieczne sporządzanie wniosku w języku angielskim.
Nieco odmienna jest także struktura samego wniosku. Ma ona mniej wymagań formalnych wobec opisu projektu. W zakładkach “Streszczenie” oraz “Opis projektu” informacje podaje się w oparciu o prostsze zasady niż w konkursach NCN. Sam sposób pisania wniosku jest jednak bardzo zbliżony. Dlatego warto skorzystać z lekcji 1-5 naszego poradnika o składaniu wniosków oraz Poradnika Rady Młodych Naukowców “Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych?”
W porównaniu z wnioskami do NCN, MNiSW w ramach wniosków do NPRH zdecydowało się na pozostanie przy starszej – trudniejszej – wersji harmonogramu. Cały czas trzeba oszacować ile miesięcy zajmie nam wykonanie danego zadania badawczego oraz jakie koszty będzie to generowało. NCN odszedł już od tej praktyki. MNiSW cały czas trzyma się tych wymagań.
Więcej praktycznych informacji dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki można znaleźć w poniższych linkach.

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Za osobę rozpoczynającą karierę naukową uznawana jest osoba, która stopień naukowy doktora zdobyła nie wcześniej niż siedem lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień.

Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. System uniemożliwia składanie wniosków krótszych oraz dłuższych.

Finanse

W konkursie SONATA nie są ustalone dolne oraz górne granice środków finansowych, o które można wnioskować. NCN nie będzie jednak finansowało projektów, których budżet jest nieadekwatny do przedstawionego planu badań oraz zawiera zbędne pozycje.
Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 40% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie

Wynagrodzenia

Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek wynagrodzenia warto należy brać pod uwagę informacje podane w dokumentach NCN.

Zespół badawczy

W regulaminie konkursu SONATA nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby osób wchodzących w skład zespołu badawczego. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące ich doświadczenia naukowego. Zgodnie z zasadami konkursu w skład zespołu może wchodzić tylko jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy (profesor). Nie może być to jednak osoba z jednostki macierzystej kierownika projektu.

Od konkursu Sonata 7 (nabór wniosków otwarty 17 marca 2014 r.) doprecyzowano, że w projekcie może brać udział więcej niż jeden – w tym także z tej samej jednostki naukowej co kierownik – samodzielny pracownik naukowy. Sytuacja taka jest dopuszczalna pod warunkiem, że stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora uzyskał w trakcie realizacji projektu.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nie posiadających stopnia naukowego doktora. Pod uwagę nie jest brany wiek wnioskodawcy. Ważne jest nie posiadanie stopnia naukowego doktora. Adresatami konkursu są przede wszystkim doktoranci, choć uczęszczanie na studia III stopnia nie jest wymagane.

Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

Finanse

W ramach konkursów  Preludiummożna uzyskać finansowanie na poziomie 60 tys. zł rocznie. Z racji tego, że zgłaszany projekt może trwać do 36 miesięcy, uzyskać można łącznie do 180 tys. zł. Wysokość kwoty, o którą można się ubiegać, jest uzależniona od czasu trwania projektu i wygląda następująco:
12 miesięcy – do 70 tys. zł;
24 miesiące – do 140 tys. zł;
36 miesięcy – do 210 tys. zł.

W konkursach PRELUDIUM można zakupić aparaturę badawczą za maksymalnie 30% całkowitej kwoty wnioskowanego projektu. Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 40% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie.

Wynagrodzenia

W skład zespołu badawczego może wchodzić do trzech osób (patrz: Zespół badawczy). Środki finansowe nie mogą być przeznaczone dla opiekuna naukowego. Nie można więc dla niego przewidywać wynagrodzenia, finansowania wyjazdów na kwerendy biblioteczne lub konferencje i wszelkich innych wydatków.

W projekcie można przewidzieć natomiast wynagrodzenia dla kierownika projektu oraz jednego wykonawcy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń należy przestrzegać informacji podanych w dokumentach NCN.

Zespół badawczy

Naukowiec składający wniosek do konkursu PRELUDIUM musi posiadać opiekuna naukowego. Najczęściej zostaje nim promotor doktoratu, choć nie jest to wymagane. Jeśli opiekunem nie jest promotor, nie musi być on samodzielnym pracownikiem naukowym. Młody naukowiec w projekcie pełni rolę jego kierownika. Możliwe, choć nie jest to wymogiem, jest włączenie do zespołu badawczego jeszcze jednej osoby. Może ona posiadać najwyżej stopień naukowy doktora. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba ta stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora uzyska w trakcie realizacji projektu.

Od konkursu Preludium 7 (nabór wniosków otwarty od 17 marca 2014 r.) dopuszczono możliwość udziału w projekcie tzw. wykonawcy zbiorowego (np. ankieterzy).

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się dwa razy do roku. Wnioski można składać od 15 marca do 15 czerwca oraz od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Uwagi

Kierownikiem projektu w ramach konkursu PRELUDIUM można być tylko raz. Osoba, która uzyskała finansowanie projektu, nie może po raz kolejny aplikować z nowym projektem w ramach konkursu PRELUDIUM. Możliwe jest aplikowanie w innych konkursach.

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Regulamin konkursu nie precyzuje, kto może być wnioskodawcą. Z wnioskami mogą więc występować naukowcy bez względu na stopnie i tytuły naukowe oraz dorobek naukowy. Oczywiście szansa na otrzymanie grantu, rośnie wraz z doświadczeniem wnioskodawcy.

Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

Finanse

W konkursie OPUS nie są ustalone dolne oraz górne granice środków finansowych, o które można wnioskować. NCN nie będzie jednak finansowało projektów, których budżet jest nieadekwatny do przedstawionego planu badań oraz zawiera zbędne pozycje.
Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 40% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie

Wynagrodzenia

Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek wynagrodzenia należy posługiwać się informacjami z dokumentów NCN.

Zespół badawczy

Wnioski w konkursie OPUS można składać indywidualnie oraz zespołowo. W przypadku projektu zespołowego należy wskazać kierownika oraz do dwóch głównych wykonawców. Przy ocenie wniosku pod uwagę brany jest ich dorobek naukowy. W konkursach OPUS nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby osób wchodzących w skład zespołu badawczego.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się dwa razy do roku. Wnioski można składać od 15 marca do 15 czerwca oraz od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Uwagi

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

Czas trwania

Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

Finanse

Wysokość przyznanego stypendium doktorskiego wynosi 4500 zł miesięcznie. W czasie pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym stypendysta otrzymuje zryczałtowaną kwotę 9000 zł miesięcznie, która skorygowana jest o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach. Wskaźnik korekcyjny podawany jest przez NCN w ogłoszeniu o konkursie.

Stypendysta otrzymuje finansowanie podróży (w obie strony) do zagranicznego ośrodka naukowego, w którym odbywa staż. Kwota ustalana jest ryczałtem od 1000 zł do 10000 zł w zależności od odległości między miejscem zamieszkania stypendysty a zagranicznym ośrodkiem naukowym, w którym odbywa staż. Stawki podawane są przez NCN w ogłoszeniu o konkursie.

Wynagrodzenia

Nie przewidziano dodatkowych wynagrodzeń oprócz stypendium.

Zespół badawczy

Konkurs ETIUDA jest konkursem indywidualnym. Nie przewiduje budowania zespołów badawczych.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Uwagi

Pobieranie stypendium w ramach konkursu ETIUDA można łączyć z grantem w ramach programu PRELUDIUM. Osoba, która otrzymała stypendium, zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w czasie 12 miesięcy od zakończenia pobierania stypendium.

Wnioskodawca razem z wnioskiem musi przedstawić zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na odbycie stażu. Dokument musi być sporządzony w języku angielskim.

Za nami już siedem odcinków poradnika o składaniu grantów do Narodowego Centrum Nauki. Dziś zajmiemy się ułożeniem naszych planów badawczych w logiczny ciąg. Mówić będziemy o harmonogramie, który od 15 marca 2013 r. w grantach NCN ukrywa się pod nazwą planu badań.
Harmonogram można uznać za plan, w którym naukowiec przedstawia wszystkie zadania badawcze, które muszą zostać zrealizowane, by projekt zakończył się sukcesem. Inaczej mówiąc są to kroki, które trzeba wykonać, by od zauważonego przez naukowca problemu przejść do jego rozwiązania. Zgodnie z wytycznymi NCN zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np. zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp.
Choć aktualnie nie podaje się już czasu trwania poszczególnych zadań, to warto pamiętać, że zsumowany czas trwania wszystkich zadań badawczych nie może być krótszy od całkowitego czasu trwania projektu badawczego. Długość jednego zadania badawczego nie może być zaś dłuższa od całkowitego czasu trwania projektu. Termin realizacji poszczególnych zadań może nakładać się na siebie w sytuacji, gdy kilka zadań badawczych może być wykonywanych jednocześnie. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre zadania mają charakter sekwencyjny i nie jest możliwe zrealizowanie zadania Y, jeśli wcześniej nie zostało zrealizowane zadanie X. Np. nie jest możliwa analiza wyników badania, jeśli wcześniej nie zostało przeprowadzone badanie.  Nie można też zapominać, że niektóre zadania związane z projektem badawczym, są uzależnione od czasu – pory roku – w którym mogą być wykonywane. Jeżeli projekt obejmuje np. badania na powietrzu, to rzadko można je prowadzić przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych czy zimą. W niektórych sytuacjach badana przez nas grupa może być niedostępna. Ryzykowne jest np. planowanie badania młodzieży gimnazjalnej w miesiącach wakacyjnych, bo nie przebywa ona wówczas w szkole i trudniej zebrać grupę do przebadania.
Dlatego też przygotowując harmonogram badania każdorazowo należy się zastanowić czy realizacja poszczególnego zadania jest wykonalna w przewidywanym przez nas terminie. Pamiętajmy też o planowanych przez nas urlopach, które również mogą mieć wpływ na realizację projektu. Lepiej też nie tworzyć bardzo napiętego harmonogramu. Wskazane jest zapewnienie sobie pewnego zapasu czasowego, który może okazać się bardzo pomocny, gdy w naszym projekcie pojawią się niespodziewane problemy i opóźnienia. Zawsze warto też przeanalizować, co może pójść niewłaściwie w naszym projekcie. Przygotowanie planu awaryjnego, pozwoli na szybkie dostosowanie projektu do faktycznych warunków.

 

Wcześniejsze części poradnika
Narodowe Centrum Nauki udostępniło dziś w systemie www.osf.opi.org.pl elektroniczne wersje wniosków w ramach konkursów OPUS 5PRELUDIUM 5 i SONATA 5. Po zapoznaniu się z zawartością wniosku, zauważyć można, że prawie cały wniosek należy przygotować w języku angielskim. Po polsku podaje się bardzo mało informacji. Są też inne zmiany.

W części merytorycznej wniosku po angielsku trzeba napisać streszczenie oraz opis szczegółowy. O ile streszczenie pisze się także po polsku, to opis szczegółowy wszyscy wnioskodawcy muszą pisać tylko po angielsku. “Po staremu” pozostawiono opis skrócony. Trzeba go napisać tylko po polsku.
NCN odszedł od dwujęzycznych wersji pozostałych części wniosku. Zmiana jest na korzyść wersji anglojęzycznej. Tylko po angielsku musimy napisać następujące elementy wniosku:
  • dorobek kierownika projektu i głównych wykonawców;
  • plan badań;
  • uzasadnienie kalkulacji wynagrodzeń;
  • uzasadnienie kalkulacji zakupu aparatury;
  • uzasadnienie kalkulacji innych kosztów bezpośrednich;
  • opis ewentualnej procedury zatrudniania.
Wprowadzona została również zmiana dotycząca planowanych zadań badawczych. Dotychczasowy harmonogram, w którym zadania badawcze trzeba było umiejscawiać w czasie oraz precyzyjnie przypisywać im koszty, został zastąpiony planem badań. Zgodnie z wyjaśnieniami NCN pod tym pojęciem należy rozumieć:
Wypunktowany opis planowanych zadań badawczych charakteryzujących kolejne etapy realizacji projektu oraz zdefiniowanie podmiotu realizującego zadanie. Za zadanie badawcze nie są uważane m.in.: zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp.

Wstępne zapoznanie się z elektroniczną wersją wniosku wskazuje, że cały czas trzeba przypisywać planowane wydatki do poszczególnych zadań badawczych, ale wydaje się, że jest to obecnie bardzie płynne niż dotychczas. W skrócie – nie musimy już wiedzieć ile z przykładowej kwoty 3000 zł przeznaczonej na zakup niezbędnej literatury, z której będziemy korzystać przez cały projekt, przynależy do poszczególnego zadania badawczego.

Coraz większy nacisk na anglojęzyczną wersję wniosku, może spowodować jeszcze większy przesiew aplikacji. Niestaranna redakcja obcojęzycznej części wniosku należy bowiem do czołówki najczęstszych błędów wnioskodawców. I tu rada:

 
Jeśli nie jesteśmy w stanie napisać angielskiej wersji wniosku na wystarczająco wysokim poziomie językowym samodzielnie – skorzystajmy z usług profesjonalnego tłumacza.

Poszukując środków finansowych na planowane przez nas badania, prędzej czy później zetkniemy się z biurokratyczną machina. Jednym z pierwszych problemów, które mogą nas spotkać, jest określenie jaki rodzaj badań zamierzamy prowadzić. Postanowiliśmy ułatwić nieco ten proces i wyjaśnić jakie badania można prowadzić.

Instytucje organizujące konkursy na projekty badawcze w ich regulaminach określają jaki rodzaj badań finansują. Ich hasłowe określenia mogą być mało klarowne. Warto więc sięgnąć do Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. W jej treści znajdziemy definicje rodzajów badań naukowych. Przedstawione poniżej definicje pochodzą z art. 2. wspomnianej ustawy.

25 maja 2015 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. W jej wyniku zmianie ulegają podane poniżej definicje. Kliknij i przeczytaj aktualne definicje.

Badania podstawowe

oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

Badania stosowane

prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce.

Badania przemysłowe

badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

Prace rozwojowe

nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:

a). tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych,

b). opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej,

c). działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie,
Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

systematyczne prace uwzględniające specyfikę dziedziny obronności i bezpieczeństwa państwa oraz konieczność zapewnienia ochrony informacji niejawnych, prowadzące do pozyskania nowych technologii, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu niezbędnych do realizacji polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa, przygotowań obronnych w sferze militarnej i pozamilitarnej oraz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność badawczo-rozwojowa

działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność statutowa

realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Działalność upowszechniająca naukę

realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.