Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council).

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których osoba przewidziana do realizacji stażu:

  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;
  • realizowała lub realizuje w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN;
  • nie jest laureatem konkursu ERC;
  • wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku o grant ERC.

 

Czas trwania

Finansowany w ramach konkursu staż w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ze środków ERC może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Finanse

W ramach kosztorysu projektu w ramach konkursu Uwertura można zaplanować następujące wydatki:

  • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia konkursowego;
  • pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do ogłoszenia konkursowego.

Wynagrodzenia

W konkursie nie przewidziano wynagrodzeń.

Zespół badawczy

Konkurs Uwertura jest konkursem indywidualnym. Nie przewiduje budowania zespołów badawczych.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Uwagi

Osoba wyjeżdżająca na staż w ramach konkursu Uwertura, zobowiązuje się do złożenia w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych wnioskodawcy