Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień naukowy doktora. Wnioski mogą składać również osoby, których stan prac nad doktoratem pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca roku następującego po roku składania wniosku (nabór wniosków co roku do 15 marca).


Czas trwania
Finansowanie mogą uzyskać tylko wnioski, których planowany czas odbycia stażu jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy.


Finanse

Środki przyznawane dla osoby odbywającej staż, uzależnione są od czasu jego trwania i wynoszą:
 • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu (ok. 5500 zł miesięcznie netto);
 • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu (ok. 6000 zł miesięcznie netto);
 • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu (ok. 6500 zł miesięcznie netto).
W ramach odbywania stażu można uzyskać również dodatkowe środki na prowadzenie badań naukowych. Przeznaczyć można je na m.in. książki, konferencje, odczynniki, drobny sprzęt komputerowy, usługi obce. Maksymalne kwoty, o które można się ubiegać na 12 miesięcy stażu wynoszą:
 • 24000 zł dla paneli HS;
 • 72000 zł dla paneli ST i NZ.
Do środków przyznawanych na staż, doliczane jest 1000 zł dla jednostki naukowej, w której jest on odbywany. Kwota ta przeznaczona jest na zorganizowanie miejsca pracy dla stażysty.


Wynagrodzenia

Wynagrodzenia uzależnione od czasu trwania stażu. Patrz wyżej.


Zespół badawczy

Konkurs FUGA jest konkursem indywidualnym. Wnioskodawca musi jednak wskazać opiekuna naukowego z jednostki, w której będzie odbywał staż.

Nabór wniosków
Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.


Uwagi

Szczegółowe ustalenia dotyczą jednostki naukowej, w której wnioskodawca planuje odbyć staż. Zgodnie z regulaminem konkursu jednostka ta musi spełniać następujące warunki:
 • znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę;
 • nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w okresie po 15 marca 2009 r.;
Do konkursu nie mogą składać wniosków osoby, które są aktualnie kierownikami projektów w innych konkursach finansowanych ze źródeł NCN. Możliwe jest natomiast aplikowanie w innych konkursach finansowanych ze źródeł NCN po uzyskaniu stypendium w ramach konkursu FUGA. Kierownik projektu musi jednak zrezygnować z wynagrodzenia w nim na czas odbywania stażu.

Razem w wnioskiem przedstawić trzeba:
 • przynajmniej dwa listy referencyjne napisane po polsku lub angielsku;
 • kopię dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora.
Osoby, które zobowiązały się do uzyskania stopnia naukowego doktora do 30 czerwca roku następującego po roku składania wniosku, razem z wnioskiem muszą przedstawić:
 • oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora;
 • aktualną wersję rozprawy doktorskiej, w formie załącznika elektronicznego.

comments powered by Disqus