Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma w swoim budżecie środki przeznaczone na finansowanie badań naukowych.

Najpopularniejsze programy to:
  • Diamentowy Grant - program adresowany do osób, które w roku składania wniosku ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub ukończyły studia pierwszego stopnia.
  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - celem NPRH jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej na świecie.
  • IUVENTUS PLUS -  program adresowany do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach.
  • MOBILNOŚĆ PLUS -  celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

comments powered by Disqus