Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie MAESTRO odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.


Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać od 36 do 60 miesięcy. Od 16 czerwca 2014 r. do konkursu przyjmowane są tylko projekty, które trwają 36, 48 lub 60 miesięcy.

Finansowanie

Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 20% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie  


Wynagrodzenia

Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek wynagrodzenia należy posługiwać się informacjami zawartymi w dokumentach NCN.

Zespół badawczy

Nie ma ograniczenia liczby osób wchodzących w skład zespołu badawczego. Regulamin konkursu MAESTRO określa jednak minimalne wymagania składu zespołu. W ramach projektu należy przewidzieć stworzenie przynajmniej następujących miejsc pracy:
 • jedno miejsce pracy dla osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”);
 • przynajmniej jeden doktorant. 
Stworzone miejsca dla post-doców pracy muszą być nowe i pełnoetatowe. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach, muszą być zaangażowane w projekt przez łączny czas co najmniej 36 miesięcy. Zaangażowani w projekt doktoranci również muszą być zatrudnieni przy projekcie przez łączny czas co najmniej 36 miesięcy.


Nabór wniosków

Nabór wniosków obywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

Uwagi

Kierownikiem projektu musi być osoba, która spełnia następujące wymagania formalne:
 • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych;
 • kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej;
  • opublikowała co najmniej jedną monografię;
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych;
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie;
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii;
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce.
   
W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki, kierownik zgłaszanego projektu musi być osobą, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).


comments powered by Disqus