Konkurs na sfinansowanie pojedynczego zadania badawczego. Wnioskodawcami w konkursie Miniatura 2 mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:
  • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.

Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym od kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


Czas trwania

Realizacja zgłoszonego pojedynczego zadania badawczego może trwać do 12 miesiecy. W przypadku wcześniejszego skończenia działań, możliwe jest skrócenie projektu.

Finanse

W ramach konkursu Miniatura 2 możliwe jest uzyskanie środków - od 5 000 zł do 50 000 zł - na pojedyncze działanie naukowe. Budżet konkursu w 2018 r. wynosi 20 mln zł. Wydatki w ramach projektów zgłaszanych do konkursu Miniatura 2 muszą być ponoszone zgodnie z zasadami ustalonymi w przez Radę NCN.

Wynagrodzenia

W ramach zgłaszanego pojedynczego zadania badawczego nie można zaplanować kosztów wynagrodzeń oraz kosztów stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie.

Nabór wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Uwagi

Rada NCN ustaliła, że wniosek, który nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu nieprawidłowości w kosztorysie lub został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie po 30 dniach od dnia, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.

Grant w ramach konkursu Miniatura dana osoba będzie mogła otrzymać tylko raz. Co za tym idzie w konkursie Miniatura 2 może być rozpatrywany tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest osobą realizującą działanie naukowe.


comments powered by Disqus