Konkursie Preludium

Przeczytaj Najnowsze Informacje O Konkursie Preludium

Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nie posiadających stopnia naukowego doktora. Pod uwagę nie jest brany wiek wnioskodawcy. Ważne jest nie posiadanie stopnia naukowego doktora. Adresatami konkursu są przede wszystkim doktoranci, choć uczęszczanie na studia III stopnia nie jest wymagane.

Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

Finanse

W ramach konkursów  Preludiummożna uzyskać finansowanie na poziomie 60 tys. zł rocznie. Z racji tego, że zgłaszany projekt może trwać do 36 miesięcy, uzyskać można łącznie do 180 tys. zł. Wysokość kwoty, o którą można się ubiegać, jest uzależniona od czasu trwania projektu i wygląda następująco:
12 miesięcy – do 70 tys. zł;
24 miesiące – do 140 tys. zł;
36 miesięcy – do 210 tys. zł.

W konkursach PRELUDIUM można zakupić aparaturę badawczą za maksymalnie 30% całkowitej kwoty wnioskowanego projektu. Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 40% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie.

Wynagrodzenia

W skład zespołu badawczego może wchodzić do trzech osób (patrz: Zespół badawczy). Środki finansowe nie mogą być przeznaczone dla opiekuna naukowego. Nie można więc dla niego przewidywać wynagrodzenia, finansowania wyjazdów na kwerendy biblioteczne lub konferencje i wszelkich innych wydatków.

W projekcie można przewidzieć natomiast wynagrodzenia dla kierownika projektu oraz jednego wykonawcy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń należy przestrzegać informacji podanych w dokumentach NCN.

Zespół badawczy

Naukowiec składający wniosek do konkursu PRELUDIUM musi posiadać opiekuna naukowego. Najczęściej zostaje nim promotor doktoratu, choć nie jest to wymagane. Jeśli opiekunem nie jest promotor, nie musi być on samodzielnym pracownikiem naukowym. Młody naukowiec w projekcie pełni rolę jego kierownika. Możliwe, choć nie jest to wymogiem, jest włączenie do zespołu badawczego jeszcze jednej osoby. Może ona posiadać najwyżej stopień naukowy doktora. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba ta stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora uzyska w trakcie realizacji projektu.

Od konkursu Preludium 7 (nabór wniosków otwarty od 17 marca 2014 r.) dopuszczono możliwość udziału w projekcie tzw. wykonawcy zbiorowego (np. ankieterzy).

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się dwa razy do roku. Wnioski można składać od 15 marca do 15 czerwca oraz od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Uwagi

Kierownikiem projektu w ramach konkursu PRELUDIUM można być tylko raz. Osoba, która uzyskała finansowanie projektu, nie może po raz kolejny aplikować z nowym projektem w ramach konkursu PRELUDIUM. Możliwe jest aplikowanie w innych konkursach.

Write A Comment