IUVENTUS PLUS (Od 2017 r. zastąpiony przez konkurs SONATINA w Narodowym Centrum Nauki)
Program adresowany do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH, a przez to zachęcenie młodych naukowców do podejmowania tego rodzaju działalności.

Zgłaszany projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:
  • impact factor czasopism naukowych z wykazu JCR lub kategoria czasopisma na liście ERIH;
  • wartość naukowa projektu.
Nabór wniosków zazwyczaj na przełomie III i IV kwartału roku.


MOBILNOŚĆ PLUS
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:
  • w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
  • w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
  • w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek.
Nabór wniosków zazwyczaj na przełomie II i III kwartału roku.comments powered by Disqus