Konkursie Sonata

Przeczytaj Najnowsze Informacje O Konkursie Sonata

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Za osobę rozpoczynającą karierę naukową uznawana jest osoba, która stopień naukowy doktora zdobyła nie wcześniej niż siedem lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień.

Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. System uniemożliwia składanie wniosków krótszych oraz dłuższych.

Finanse

W konkursie SONATA nie są ustalone dolne oraz górne granice środków finansowych, o które można wnioskować. NCN nie będzie jednak finansowało projektów, których budżet jest nieadekwatny do przedstawionego planu badań oraz zawiera zbędne pozycje.
Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 40% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie

Wynagrodzenia

Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek wynagrodzenia warto należy brać pod uwagę informacje podane w dokumentach NCN.

Zespół badawczy

W regulaminie konkursu SONATA nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby osób wchodzących w skład zespołu badawczego. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące ich doświadczenia naukowego. Zgodnie z zasadami konkursu w skład zespołu może wchodzić tylko jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy (profesor). Nie może być to jednak osoba z jednostki macierzystej kierownika projektu.

Od konkursu Sonata 7 (nabór wniosków otwarty 17 marca 2014 r.) doprecyzowano, że w projekcie może brać udział więcej niż jeden – w tym także z tej samej jednostki naukowej co kierownik – samodzielny pracownik naukowy. Sytuacja taka jest dopuszczalna pod warunkiem, że stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora uzyskał w trakcie realizacji projektu.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Write A Comment