Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub osoby, które do dnia 30 czerwca roku, w którym zamykany jest nabór, uzyskają stopień naukowy doktora. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.

Konkurs skierowany jest do osób, które:

  • posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r.
  • nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
  • mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.


Czas trwania

Zgłaszany projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

Finanse

W czasie pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym kierownik projekty otrzymuje zryczałtowaną kwotę 9000 zł miesięcznie. Pokrywane są także koszty podróży (w obie strony) do zagranicznego ośrodka naukowego, w którym odbywa staż. Kwota ustalana jest ryczałtem od 1000 zł do 10000 zł w zależności od odległości między miejscem zamieszkania stypendysty a zagranicznym ośrodkiem naukowym, w którym odbywa staż.

Wydatki na realizację projektu badawczego muszą być ponoszone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia konkursowego.

Wynagrodzenia

W zgłaszanym projekcie obowiązkowo należy zaplanować pełnoetetatowe zatrudnienie dla kierownika projektu. Wysokość środków na jego zatrudnienie nie może przekraczać 100 000 zł rocznie (z wszelkimi kosztami po stronie pracodawcy i pracownika).

Budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, z wyłączeniem kierownika projektu, łącznie co najwyżej 1 500 zł.

Zespół badawczy

Wśród osób realizujących projekt badawczy, poza kierownikiem projektu, może występować co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Uwagi

W ramach kosztorysu projekty w konkursie Miniatura nie można zaplanować zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.


comments powered by Disqus