Program skierowany do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich);
  • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Co roku Fundacja przyznaje do 130 rocznych stypendiów. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28000 zł. 

Nabór wniosków odbywa się we wrześniu i październiku każdego roku. Strona internetowa programu Start.



comments powered by Disqus