Konkurs bez naboru w 2017 r.

Konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Zgłoszony wniosek musi przewidywać realizację projektu badawczego, który będzie obejmował przynajmniej dwa spośród trzech wymienionych obszarów badawczych:
  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
  • Nauki Ścisłe i Techniczne;
  • Nauki o Życiu.

Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać od 36 do 60 miesięcy. System uniemożliwia składanie wniosków krótszych oraz dłuższych.


Finansowanie

W ramach projektów zgłaszanych do konkursu SYMFONIA, których planowany koszt realizacji mieści się w przedziale od 2 do 7 mln zł na cały okres trwania projektu.

Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 20% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie  


Wynagrodzenia

Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek wynagrodzenia warto posługiwać się dokumentami NCN.

Zespół badawczy

Nie ma ograniczenia liczby osób wchodzących w skład zespołu badawczego. Regulamin konkursu SYMFONIA określa jednak minimalne wymagania składu zespołu. W ramach projektu należy przewidzieć stworzenie przynajmniej następujących miejsc pracy:
  • dwa miejsca pracy dla osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”);
  • cztery miejsca pracy dla doktorantów.
Stworzone miejsca pracy muszą być nowe i pełnoetatowe. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach, muszą być zaangażowane w projekt przez cały czas jego trwania.


Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.


Uwagi

Konkurs zakłada wymagania wobec osoby kierownika projektu. Może nim być osoba:
  • posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora;
  • w okresie 10 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
W realizacji projektu, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:
  • w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
  • w umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe.
Do realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego kierownik projektu może zaangażować partnerów projektu będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych zespołów naukowych.

Łączna liczba kierowników i partnerów w międzydziedzinowym projekcie badawczym nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi.


comments powered by Disqus