wtorek, 16 października 2018


fot. Bill Fairs / unsplash.com CC0 1.0
Latawce helowe wysyłane w okolice orbity okołoziemskiej mogą posłużyć do prezentowania wyników eksperymentów wykonywanych przez polskich naukowców w Kosmosie. Ma to pozwolić m.in. na komercjalizację węzłów adaptacyjnych do tłumienia drgań czy prezentację wyników testów udarowych. W przyszłości sześć takich balonów może pokryć obszar całej Polski, pozwalając na monitorowanie i wykonywanie bardzo dokładnych zdjęć satelitarnych. Już dziś latawce sprawdzają się w monitoringu obiektów wojskowych i przy obserwacjach pogodowych. 

fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
Do 20 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu im. prof. Lecha Morawskiego na pracę magisterską z zakresu teorii prawa, filozofii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, prawa konstytucyjnego, a także pozostałych nauk dogmatycznych. Pula nagród w konkursie wynosi 7 000 zł.

Logo Deloitte
Do 3 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do Akademii Biznesu by Deloitte. Program edukacyjny skierowany do studentów, którzy chcą poszerzać znajomość zagadnień biznesowych oraz praktycznie wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie studiów. Do Akademii Biznesu mogą zgłaszać się studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 15 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach szóstej edycji konkursu na polsko-izraelskie projekty badawcze. Zgłaszane projekty muszą być ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

poniedziałek, 15 października 2018


fot. Ani Kolleshi / unsplash.com CC0 1.0
PKN Orlen we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej przeprowadził próbę przerobu frakcji ropy z olejami roślinnymi. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii i otrzymanie wysokiej jakości biowęglowodorów jako komponentu oleju napędowego - podała spółka.

Do 15 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XXIV konkursu prac magisterskich im. J.J. Lipskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej patrona konkursu.

Herb Wołomina
Do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia dla studentów i doktorantów mieszkających w gminie Wołomin. O stypendium mogą ubiegać się młodzi naukowcy, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju gminy Wołomin i regionu lub wnieść znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury. 

Logo Fundacji LOTTO
Do 11 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Fundacji LOTTO pn. 100 na 100. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów (studia I, II i III stopnia). W ramach konkursu organizatorzy przyznają sto stypendiów w wysokości 1 250 zł miesięcznie każde.

niedziela, 14 października 2018


fot. Hyttalo Souza / unsplash.com CC0 1.0
Odmawianie obowiązkowego szczepienia dzieci może wynikać z automatycznego, intuicyjnego trybu przetwarzania informacji. A ja namawiam, by przestawić się na "manualny" tryb myślenia o kwestiach medycznych - mówi laureat prestiżowego grantu ERC filozof dr Tomasz Żuradzki.


Ponownie powracamy do myśli, której autorem jest Konfucjusz. Cytat ten ma szczególne znaczenie dziś, gdy obchodzimy dzień nauczyciela.

sobota, 13 października 2018


fot. Sorin Cicos / unsplash.com CC0 1.0
Pierwszą znaną osadę obronną wraz z drewnianymi zabudowaniami z późnego okresu żelaza, czyli sprzed ponad 2 tys. lat, zlokalizowali archeolodzy na wybrzeżu północno – wschodniego Adriatyku na wyspie Rab. Odkrycia dokonano m.in. dzięki zastosowaniu georadaru i magnetometru.

Czym jest władza i jak ją sprawować? Jak poradzić sobie ze zniechęceniem? Jak działają firmy, w których weekend ma trzy dni? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 12 października 2018


Logo miasta Poznań
Do 15 listopada 2018 r. można zgłaszać prace w ramach XV edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Na autorów trzech najlepszych prac doktorskich czeka 8 000 zł brutto, najlepsze trzy prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 4 000 zł brutto.

Logo programu StRuNaProgram StRuNa ogłasza nabór wniosków ramach konkursu na najlepsze projekty naukowe studentów i doktorantów. Termin składania wniosków upływa 22 października 2018 r. Celem konkursu jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto uhonorowani zostaną opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową. Konkurs organizowany jest w sześciu kategoriach tematycznych.

Logo Marszałka Województwa Podkarpackiego
Od 15 października 2018 r. do 26 października 2018 r.  trwa nabór wniosków w ramach konkursu marszałka województwa podkarpackiego na stypendia dla studentów. O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Wysokość stypendium wynosi wynosi 2 000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

czwartek, 11 października 2018


fot. Damien TUPINIER / unsplash.com CC0 1.0
Badaczka z Lublina rzuca wyzwanie chorobom pszczół. Probiotyk i substancja pomagająca zwalczać jedną z najczęściej dotykających je chorób - to efekt kilku lat badań prowadzonych przez dr hab. Anetę Ptaszyńską z UMCS w Lublinie.

Herb powiatu przasnyskiego
Do 30 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć 600 zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 18 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu im. Wilhelminy Iwanowkiej, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części studiów doktoranckich w jednostkach zagranicznych.

Logo Chist-Era
Jak informuje Narodowe Centrum Nauki do 15 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu sieci Chist-Era. W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

środa, 10 października 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Prof. Bartosz Brożek, dr hab. Joanna Sułkowska oraz dr hab. Piotr Sankowski zostali wyróżnieni Nagrodą NCN 2018. Za szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie badań podstawowych laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 50 tys. zł. Uroczystość, tradycyjnie już, odbyła się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Jarosław Gowin - fot. public domain
Nie wolno oczekiwać od środowiska akademickiego, że będzie się reformować bez znaczącego wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe - powiedział w Szczecinie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich - logo
Do 5 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Logo Polsko - Chińskiej Rady Biznesu
Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu na pracę dyplomową o współpracy Polska - Chiny. Prace do konkursu mogą zgłaszać studenci i absolwenci uczelni, którzy obronili prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 3 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pn. Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas intensity of animal production systems. Na udział polskich podmiotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało 1 mln euro.

wtorek, 9 października 2018


fot. delfi de la Rua / unsplash.com CC0 1.0
Studia za granicą dają szansę wyższych zarobków, zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach, są też okazją do nawiązania cennych kontaktów, które mogą procentować w przyszłości. Polscy studenci najczęściej wybierają uczelnie w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, również popularne są uczelnie w USA. Koszty nauki i utrzymania za granicą są jednak wielokrotnie wyższe niż w Polsce, przez co jest to opcja raczej dla osób zamożnych – wynika z najnowszego raportu "Koszty studiowania w Polsce i za granicą" opracowanego na zlecenie Aegonu. 

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych - logo
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XX edy­cji konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie. Do konkursu można zgłaszać prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2017 i 2018, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej.

Logo Wikipedii
Do 30 listopada 2018 r. można brać udział w konkursie pn. Wolna Polska - Wolna Wiedza, którego organizatorem jest Wikipedia. Celem konkursu jest dzielenie się wiedzą o kulturze, sztuce, geografii dokonaniach i wybitnych postaciach z Polski. W tym celu uczestnicy konkursu mogą uzupełniać i poprawiać jakościowo hasła z Wikipedii związane z Polską.

Flaga województwa pomorskiego
Do 24 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia marszałka dla studentów z województwa pomorskiego. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy. Maksymalna wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie.

poniedziałek, 8 października 2018


fot. FEMA Photo Library / CC0 1.0
Atomowe radzieckie bazy na terenie Polski nie były mistrzowsko zakamuflowane, a na ich terenie mieszkały rodziny żołnierzy z dziećmi - ustalił archeolog dr Grzegorz Kiarszys. Nieznane do tej pory elementy baz wykrył on m.in. dzięki analizie wywiadowczych materiałów CIA.

fot. Eric Rothermel / unsplash.com CC0 1.0
Jak przygotować zwycięski wniosek o grant ERC będąc przedstawicielem nauk społecznych i humanistycznych? Opowiedzą o tym specjaliści podczas warsztatów, które odbędą się 16 listopada w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 października 2018 r.

fot. Jez Timms / unsplash.com CC0 1.0
Ruszyła kolejna rekrutacja do Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa. Program to cykl seminariów, podczas których liderzy prawa, polityki i gospodarki przekazują swoją wiedzę oraz dzielą się doświadczeniem z uczestnikami. Nabór zgłoszeń trwa do 15 października 2018 r. 

Wydawnictwo Poznańskie - logo

Do 3 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium reporterskie, którego organizatorem jest Wydawnictwo Poznańskie. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, które prześlą plan projektu reporterskiego. Główną nagrodą w konkursie jest stypendium w wysokości 15 000 zł.

niedziela, 7 października 2018Po blisko trzyletniej przerwie w serii cytat tygodnia ponownie pojawia się myśl Bertranda Russella. Tym razem jego wypowiedź dotyczy mądrości i głupoty.

fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
Tylko do 20 października można składać wnioski o kredyt studencki. Warto, bo ten dług jest niemal nieoprocentowany, a do tego może być częściowo umorzony. Zaradny student może ponadto pomnożyć pożyczony kapitał, wystarczą do tego bezpieczne bankowe lokaty. Kredyt studencki mogą dostać też… doktoranci.

sobota, 6 października 2018


fot. Lê Tân / unsplash.com CC0 1.0
Najstarsze szczątki człowieka na terenie Polski mają ponad 100 tys. lat. Są to kości dłoni należące do neandertalskiego dziecka, które zostały przetrawione przez dużego ptaka. Szczątki znaleziono w Jaskini Ciemnej (woj. małopolskie).

Czy w polskich uczelniach słabi wykładowcy uczą słabych studentów? Dlaczego prezes FNP nie zgadza się z poglądami dyrektora NCN. Jak zostać dobrym przywódcą? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 5 października 2018


fot. Pedro Barros / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 1. edycji  Konkursu Artystycznego o Nagrodę im. Chrisa Schwarza. Konkurs adresowany jest do profesjonalnych artystów plastyków oraz dyplomantów studiów magisterskich uczelni i wydziałów artystycznych posiadających polskie obywatelstwo lub mających status rezydentów długoterminowych zamieszkałych na terenie państwa polskiego. Nagroda główna w konkursie wynosi 20 000 zł.

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
Do 15 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XI edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu bioinformatyki. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. Pula nagród w konkursie wynosi 2 000 zł.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska - logo
Do 5 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych), którzy posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie. Stypendium przyznawane jest na 1 semestr i wynosi 4 100 zł brutto.

czwartek, 4 października 2018


Logo Stanford University
4 października 2018 r. rozpoczyna się kolejna edycja bezpłatnego kursu online pt. "Writing in the Sciences", którego organizatorem jest Stanford University. Kurs będzie trwał osiem tygodni. Zapisy na kurs prowadzone są na stronie internetowej Stanford University.

fot. Robert Tudor / unsplash.com CC0 1.0
Przeciwko zmianom w regulaminie konkursów Narodowego Centrum Nauki opowiadają się naukowcy w liście otwartym do władz NCN. Centrum wprowadziło we wrześniu br. zmiany, które prowadzić mają do większej mobilności naukowców po doktoracie.

Logo Global Management Challenge

Do 22 października 2018 r. trwa rejestracja zespołów studenckich, które chcą wziąć udział w konkursie Global Management Challenge Poland 2018/2019. Konkurs jest rozbudowaną symulacją biznesową, podczas której zespoły wcielają się w role zarządów przedsiębiorstw i rywalizują ze sobą na wirtualnym rynku. Zwycięski zespół będzie reprezentował Polskę podczas Światowego Konkursu Global Management Challenge.

Młodzi w Łodzi - logo
Do 26 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu stypendialnego Młodzi w Łodzi. W roku akademickim 2018/2019 swój udział w inicjatywie stypendialnej zadeklarowało 21 firm i instytucji z Łodzi i regionu.